ثقلین
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010324-Amozeshe Falsafe-Jalase41-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه چهل و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 24 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010321-Amozeshe Falsafe-Jalase40-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه چهلم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 21 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010318-Amozeshe Falsafe-Jalase39-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و نُهم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 18 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010317-Amozeshe Falsafe-Jalase38-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و هشتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 17 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010316-Amozeshe Falsafe-Jalase37-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 16 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010310-Amozeshe Falsafe-Jalase36-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 10 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010308-Amozeshe Falsafe-Jalase35-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 08 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010304-Amozeshe Falsafe-Jalase34-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 04 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010303-Amozeshe Falsafe-Jalase33-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و سوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 03 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010302-Amozeshe Falsafe-Jalase32-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و دوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 02 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010301-Amozeshe Falsafe-Jalase31-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 01 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010231-Amozeshe Falsafe-Jalase30-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه سی اُم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 31 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010228-Amozeshe Falsafe-Jalase 29-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه بیست و نُهم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 28 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010227-Amozeshe Falsafe-Jalase 28-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه بیست و هشتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 27 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 9« بعدی...34567...قبلی »