ثقلین
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011010-Amozeshe-Falsafe-Jalase55-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 10 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010913-Amozeshe-Falsafe-Jalase54-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 13 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010912-Amozeshe-Falsafe-Jalase53-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و سوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 12 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010909-Amozeshe-Falsafe-Jalase52-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و دوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 09 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010908-Amozeshe-Falsafe-Jalase51-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 08 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010907-Amozeshe-Falsafe-Jalase50-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاهُم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 07 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010408-Amozeshe Falsafe-Jalase49-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه چهل و نُهم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 08 تیر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010407-Amozeshe Falsafe-Jalase48-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه چهل و هشتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 07 تیر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010406-Amozeshe Falsafe-Jalase47-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه چهل و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 06 تیر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010405-Amozeshe Falsafe-Jalase46-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه چهل و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 05 تیر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010404-Amozeshe Falsafe-Jalase45-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه چهل و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 04 تیر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010401-Amozeshe Falsafe-Jalase44-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه چهل و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 01 تیر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010330-Amozeshe Falsafe-Jalase43-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه چهل و سوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 30 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010329-Amozeshe Falsafe-Jalase42-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه چهل و دوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 29 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 4 از 9« بعدی...23456...قبلی »