ثقلین
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011208-Amozeshe-Falsafe-Jalase83-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و سوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۰۸ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011207-Amozeshe-Falsafe-Jalase82-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و دوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۰۷ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011203-Amozeshe-Falsafe-Jalase81-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۰۳ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011126-Amozeshe-Falsafe-Jalase80-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتادُم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011124-Amozeshe-Falsafe-Jalase79-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و نُهم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011124-Amozeshe-Falsafe-Jalase78-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و هشتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011123-Amozeshe-Falsafe-Jalase77-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011119-Amozeshe-Falsafe-Jalase76-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011118-Amozeshe-Falsafe-Jalase75-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011111-Amozeshe-Falsafe-Jalase74-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011110-Amozeshe-Falsafe-Jalase73-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و سوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011108-Amozeshe-Falsafe-Jalase72-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و دوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۸ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011105-Amozeshe-Falsafe-Jalase71-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۵ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011104-Amozeshe-Falsafe-Jalase70-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتادم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۴ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 912345...قبلی »