ثقلین
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011028-Amozeshe-Falsafe-Jalase66-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 28 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011026-Amozeshe-Falsafe-Jalase65-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 26 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011025-Amozeshe-Falsafe-Jalase64-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 25 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011021-Amozeshe-Falsafe-Jalase63-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و سوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 21 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011020-Amozeshe-Falsafe-Jalase62-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و دوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 20 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011019-Amozeshe-Falsafe-Jalase61-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 19 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011018-Amozeshe-Falsafe-Jalase60-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصتُم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 18 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011017-Amozeshe-Falsafe-Jalase59-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و نُهم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 17 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011014-Amozeshe-Falsafe-Jalase58-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و هشتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 14 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011012-Amozeshe-Falsafe-Jalase57-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 12 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011011-Amozeshe-Falsafe-Jalase56-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 11 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011010-Amozeshe-Falsafe-Jalase55-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 10 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010922-Kelas-MarefatShenasi-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR

گزارش تصویری برگزاری کلاس «معرفت شناسی»

حجت الاسلام «بلندقامت»؛ 22 آذرماه 1401

روز سه شنبه مورخ 22 آذرماه 1401، جلسه کلاس «معرفت شناسی» توسط حجت الاسلام «بلندقامت» ویژه دانش پژوهان «مرکز آموزشی علوم اسلامی امام خمینی(ره)» برگزار ...

TasvirShakhes-BolandGhamat-14010913-Amozeshe-Falsafe-Jalase54-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 13 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 912345...قبلی »