ثقلین
TasvirShakhes-AleYamin-14010916-Pajohesh-Jalase 02-Thaqalain_IR

آموزش نحوه نگارش پروپوزال برای پایان نامه ـ جلسه دوّم

حجت الاسلام آل یمین؛ 16 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AleYamin-14010916-Pajohesh-Jalase 01-Thaqalain_IR

آموزش نحوه نگارش پروپوزال برای پایان نامه ـ جلسه اوّل

حجت الاسلام آل یمین؛ 16 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...