ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-136-ThaqalainSite

جلوگیرى از عادت ماهیانه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر در ايام عادت، از قرص يا آمپول جلوگيرى استفاده كند ؛ آيا روزه او صحيح است؟ ...