ثقلین
TasvirShakhes-RahnamaShenasi-019-ThaqalainSite

معراج پیامبر صلی الله علیه وآله

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

معراج پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  چگونه بوده است؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-034-ThaqalainSite

شرک، کفر و نفاق

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

مقصود از شرك، كفر و نفاق و علل آنها چيست؟ چگونه مى توان انسان ها را بر اين اساس شناخت تا معيارى براى شناخت خودمان باشد؟ ...