ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-698

تحریف استغاثه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از نسخه چاپی کتاب «المستوعب» و نسخه خطی کتاب «المستوعب» ...

TasvirShakhes-46-VIP-ThaqalainSite

توسل فقیه بزرگ حنبلی

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «المستوعب» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-581

تحریف برای دفاع از وهابیت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از نسخه خطی «الروض الندی» و نسخه چاپی کتاب «الروض الندی» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-531.

دیدگاه وهابیت درباره توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «وفاء الوفاء» جزء 4 ص 193 و کتاب «کشف الشبهات» ص 50 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-449

توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از وفاتشان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الموسوعه الفقهیه» جزء 14 ص 156 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-211

جواز زیارت و توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen101

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

مقاله ای از پیام عبدالملکی

سماع موتی از مسائلی است که اکثر مسلمانان آن را قبول دارند و حتی ابن‌تیمیه، ابن‌قیم و محمد بن عبدالوهاب، که در بعضی مسائل با ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen58

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

مقاله ای از صادق مصلحی

یکی از مبانی توسل به ارواح اولیای الهی در عالم برزخ، مسئله سماع موتی است. عده‌ای به تبعیت از ابن‌تیمیه و محمد بن‌عبدالوهاب منکر جواز ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen17

سلسله گزارش‌هایی از آثار اهل ‌سنّت در نقد افکار وهابیت (۲)

مقاله ای از مهدی فرمانیان

در قرن هشتم فردی از حنبلیان به نام ابن تیمیه (م728ق) با تفسیر به رأی توسل جستن به پیامبر و سفر برای زیارت قبر ایشان ...