ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(101)

خاطره سازی معاویه!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 10 ص 486 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(100)

صحابی رباخوار!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 10 ص 255 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir33TS

شراب خواری معاویه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 10 ص 486 کتاب شریف الغدیر ...

AxMatn-ThaqalainSite-TasvirShakhes-(95)

مداح ابن ملجم!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 5 ص 507 کتاب شریف الغدیر ...

AxMatn-ThaqalainSite-TasvirShakhes-(94)

تضعیف و تقبیح فضائل

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 5 ص 507 کتاب شریف الغدیر ...

AxMatn-ThaqalainSite-TasvirShakhes-(93)

سرقت فضائل امیرالمونین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 5 ص 558 کتاب شریف الغدیر ...

AxMatn-ThaqalainSite-TasvirShakhes-(92)

سرور پیران اهل بهشت!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 5 ص 516 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes91

۸۰ سال مناجات خدا با معاویه!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 5 ص 479 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-26

آموزش دین از قاتل امام حسین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 6 ص 196 کتاب شریف الغدیر چاپ دارالکتاب العربی بیروت ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-25

یک بام و دو هوا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 20 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-24

فحاشی ذهبی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 9 ص 267 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-23

ولادت امیرالمومنین درون کعبه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 6 ص 22 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-22

مدح علی علیه السلام از زبان نواده خلیفه دوم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 6 ص 22 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-21

گناه کبیره محدث بزرگ

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 8 ص 349 کتاب شریف الغدیر ...

صفحه 46 از 48« بعدی...102030...4445464748