ثقلین
01-Tahrif-ThaqalainSite-TasvirShakhes06

نفهمی عمدی محقق معروف

اسناد تحریف و خیانتِ علمی در منابع عامه

 «حدیث غدیر» حدیثی قطعی و  متواتر است و بزرگان زیادی از محدثان غیرشیعه به تواتر آن اعتراف کرده اند، از جمله «ألبانی» که بخاری ثانی ...

TasvirShakhes-basharavvadmaroofkhaen-310x165

خیانت علمی محقق برجسته «بشار عواد معروف» به حدیث غدیر

یادداشت صوتی حجت الاسلام کاشانی - شماره 1
در حال لود شدن فایل های صوتی...