ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-251-ThaqalainSite

حکم و حاکم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

منظور از حاكم و حكم او در مسئله رؤيت ماه چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-250-ThaqalainSite

اتحاد افق

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

منظور از اتحاد افق چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-249-ThaqalainSite

فقیر شرعى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

فقير از نظر شرعى به چه كسى گفته مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-248-ThaqalainSite

روزه سکوت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

روزه سكوت چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-247-ThaqalainSite

روزه یوم الشک

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

روزه يوم الشك چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-246-ThaqalainSite

انواع کفّاره روزه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

چند نوع كفّاره روزه وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-245-ThaqalainSite

کفّاره جمع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كّفاره جمع چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-244-ThaqalainSite

کفّاره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كفّاره چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-243-ThaqalainSite

مد و طعام

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

منظور از مد و طعام در كفّاره روزه چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-242-ThaqalainSite

قضاى روزه بیمار

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كسى كه چند سال مريض بوده و نتوانسته روزه ماه رمضان و قضاى آن را به‌جا آورد، تكليفش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-241-ThaqalainSite

انتقال فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

جايز است فطره را در شهر ديگرى بدهيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-240-ThaqalainSite

مقدار فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

مقدار فطره چقدر است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-221-ThaqalainSite

جنس فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

زكات فطره را بايد از قوت متعارف داد، يا قوت شرعى؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-239-ThaqalainSite

دستگردان فطره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا جايز است پيش از ماه رمضان، فطره را به فقير داد؟ ...

صفحه 1 از 2612345...1020...قبلی »