ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

گر عبد خدایی تو، خدا را عشق است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

گر عبد خدایی تو، خدا را عشق استوز خلق خدا آل عبا را عشق استامروز که روز نیمه‌ی ماه خداستمیلاد امام مجتبی را عشق است شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

امروز بهر که بنگری شادان است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امروز بهر که بنگری شادان استمهمان خدا و سفره احسان استمیلاد امام مجتبی باشد و همنابودی عبدالملک مروان است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

پیغامبر صلح و صفا آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

پیغامبر صلح و صفا آمده است         معنای کرم روح عطا آمده استمیلاد کریم اهلبیت است امشبیعنی که امام مجتبی آمده است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

میلاد تو انفجار نور است حسن

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

میلاد تو انفجار نور است حسنیثرب ز تو جلوه‌گاه طور است حسنبا تذکره‌ی مدینه دادن ما رامسرور نما شب سرور است حسن شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

میلاد تو رحمت خدا آورده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

میلاد تو رحمت خدا آورده استدر ماه دعا روح دعا آورده استتنها نه من امشب به تو روی آوردمعالم به تو روی التجا آورده است شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

زهرا به علی نهفته لبخند زند

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

زهرا به علی نهفته لبخند زندتبریک خدا شنفته لبخند زندمولا شده محو گل رخسار حسنکه آن غنچه‌ی نوشکفته لبخند زند شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر دل شدگان فروغ امّید دمید

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

بر دل شدگان فروغ امّید دمیداز گلشن ایمان گل توحید دمیدزین معجزه ایمانِ به حق تازه شودشد ماه خدا دو نیم و خورشید دمید شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

ارزنده تر از تو گهری نیست حسن

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ارزنده‌تر از تو گهری نیست حسنوز روی تو بهتر قمری نیست حسنباشد شب میلاد تو امّا به بقیعاز جشن ولادت خبری نیست حسن شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

موی تو شب و روی تو مهتاب منست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

موی تو شب و روی تو مهتاب منستزندانی زلفت دل بی‌تاب منستدر خلوت شب به گوشه‌ی معبد دلذکر تو دعا مهر تو محراب منست شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

هر نغمه رسد ز تار مویش حسن است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

هر نغمه رسد ز تار مویش حسن استهر غنچه دمد ز باغ رویش حسن استدر ذات و صفات جلوه‌ی حُسن خداستنامش حسن است و خُلق ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای مه که عیان روی تو در هر دیده است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای مه که عیان روی تو در هر دیده استهر دیده تو را به وجه دیگر دیده استپنهان ز خدا نیست تو هم می‌دانیامشب دل ...

TasvirShakhesEmamHasan

خورشید به رویت نگران است حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

خورشید به رویت نگران است حسنلب تشنه‌ی آن چشمه‌ی جان است حسناز حُسن تو خواستم بگویم دیدمحُسن تو ز نام تو عیان است حسن شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

خورشید حریم اهلبیت است حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

خورشید حریم اهلبیت است حسنهمواره ندیم اهلبیت است حسنکس از در خانه‌اش نرفته نومیدزیرا که کریم اهلبیت است حسن شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

ریحانه ی زهرا و علی بود حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ریحانه‌ی زهرا و علی بود حسندُردانه‌ی زهرا و علی بود حسنقربان جمالش که گل سرسبدِگلخانه‌ی زهرا و علی بود حسن شاعر: سید محمد رستگار ...

صفحه 8 از 18« بعدی...678910...قبلی »