ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

چرا خشکیده باغ منزل تو

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: روح الله عیوضی

چرا خشکیده باغ منزل توچرا آتش گرفته حاصل توزده لاله جوانه روی لبهاتچه آورده سر تو قاتل تو شاعر: روح الله عیوضی ...

TasvirShakhesEmamHasan

ازکوزه زهر جرعه ای نوشیدی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس عنقا

ازکوزه زهر جرعه‌ای نوشیدیوز تلخی صبر جامه‌ای پوشیدیصبر تو قیام کربلا در پی داشتچون خون حسین تشنه لب جوشیدی شاعر: عباس عنقا ...

TasvirShakhesEmamHasan

کس چون تو اسیر اهل ایمان نشده است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهران رفعتي

کس چون تو اسیر اهل ایمان نشده استدر معرض دشمنیّ یاران نشده استهرگز جسدی ای پسر شیر خدا غیر از جسدتو تیرباران نشده است شاعر: مهران رفعتی ...

TasvirShakhesEmamHasan

ازجور معاویه واز ظلم یزید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهران رفعتي

ازجور معاویه واز ظلم یزیدبنگر که به سبطین پیمبرچه رسیدازگوهرمظهرالعجایب نه عجبکز خوردن و ناخوردن آب اند شهید شاعر: مهران رفعتی ...

TasvirShakhesEmamHasan

دلتنگی لاله درچمن معنا داشت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: ميثم مومني نژاد

دلتنگی لاله درچمن معنا داشتتنهایی در هزارتن معنا داشتدر چشم نبی خبر زفرداها بودبوسیدن لبهای حسن معنا داشت شاعر: میثم مومنی نژاد ...

TasvirShakhesEmamHasan

از داغ تو دیده لاله گون می گرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عليرضا جارياني

از داغ تو دیده لاله گون می گریدتابوت به غربت تو خون می گریدجایی که ز چشم تیر، خون جاری شدپیداست که مادر تو چون ...

TasvirShakhesEmamHasan

من زثانی اشاره را دیدم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

من زثانی اشاره را دیدمضربه های دوباره را دیدممادرم رو نشان نداد ولیقطعه‌ی گوشواره را دیدم شاعر: غلامرضا سازگار (میثم) ...

TasvirShakhesEmamHasan

روزی که شرار ظلم افروخته شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

روزی که شرار ظلم افروخته شدیک بار دگر حاصل دین سوخته شداز بعد شهادتش حسن را از تیرتابوت و تن و کفن به هم دوخته ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای اهل مدینه فتنه بنیان مکنید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

ای اهل مدینه فتنه بنیان مکنیدبر آل علی این همه عصیان مکنیدگر لاله نریزید به تابوت حسن شرمی ز رسول، تیر باران مکنید شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

تا این دل پاره پاره در بر دیدم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

تا این دل پاره پاره در بر دیدمهر روز شهادت مکرر دیدمسوز جگرم ز پشت درشد آغازروزی که کتک خوردن مادر دیدم شاعر:  سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

نور خدا که ضربه ز طاغوت خورده است

امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

نور خدا که ضربه ز طاغوت خورده استبس سالها ز خون جگر قوت خورده استبا مردم مدینه وداعی است جانگدازاو را که چند تیر به ...

TasvirShakhesEmamHasan

بشکستی و از غمت شکستم حَسَنم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

بشکستی و از غمت شکستم حَسَنمای وای که می‌روی ز دستم حَسَنمغارت‌زده‌تر ز من کسی نیست که منمحزون ز غم داغ تو هستم حَسَنم شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

حسن حَسَن از خیمه ی مهتاب گذشت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

حسن حَسَن از خیمه‌ی مهتاب گذشتآقائیش از دامن محراب گذشتنوشید چو آب آتشین در افطارآنسان جگرش سوخت که از آب گذشت شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

داغ دو برادر جگرم کرده کباب

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

داغ دو برادر جگرم کرده کبابیک از تن صد چاک و یک از قبر خرابپیوسته سلام بر حسن باد و حسینآن کشته‌ی آب بود و ...

صفحه 10 از 27« بعدی...89101112...20...قبلی »