ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

امشب همه جا شمیم اهل‌البیت است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب همه جا شمیم اهل‌البیت استواین رایحه از نسیم اهل‌البیت استمیلاد امام مجتبی آمده استچشم همه بر کریم اهل‌البیت است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

روی تو ز شرح و الضّحی آیت بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

روی تو ز شرح و الضّحی آیت بودموی تو زلیل اذا سجی آیت بوددشنام شنیدی و کرم فرمودیخوی تو ز خُلق مصطفی  آیت بود شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

روی تو حسن ماه شب تار علی است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

روی تو حسن ماه شب تار علی استلبخند تو چون فاطمه غمخوار علی استمردم همه با رطب نمایند افطاربوسیدن لب‌های تو افطار علی است شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر روی حسن هر که نگاهی دارد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

بر روی حسن هر که نگاهی داردداند به خدای کعبه، راهی داردزهرا چو روی دست علی دیدش گفتخورشید بروی دست ماهی دارد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

از برج ولایت قمری پیدا شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از برج ولایت قمری پیدا شدبر گمشدگان راهبری پیدا شدارزنده‌تر از این سخنی نیست مرااز چشمه‌ی کوثر گهری پیدا شد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

احمد که خدا به حق پیمبر خواندش

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

احمد که خدا به حق پیمبر خواندشوز جمله‌ی کائنات برتر خواندشامشب پسری به دخترش داده خداتا کور شود هر آن که ابتر خواندش شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در روی حَسن حُسن خدا معنا شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در روی حَسن حُسن خدا معنا شدناآمده مصباح هدا معنا شدهر دیده بقدر دید خود درکش کرداین واژه به هر صفحه جدا معنا شد شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب که نشاط حلقه زد بر در ما

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب که نشاط حلقه زد بر در ماالطاف خداست سایه‌اش بر سر مابر جمله امم اگر ببالیم رواستگردیده پدر بزرگ پیغمبر ما شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

از خانه ی وحی راز توحید آمد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از خانه‌ی وحی راز توحید آمدبر خلق خدا خدای امّید آمدشق القمر بزرگتر پیدا شدشد ماه خدا دو نیم و خورشید آمد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

از راه رسیده ره به مقصد برده ست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از راه رسیده ره به مقصد برده‌ستدل از همه با زلف مجعّد برده استطفل است و به مکتب آورد پیران راز این خُلق نکو که ...

TasvirShakhesEmamHasan

در پرده رخ خداییاش را نگرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در پرده رخ خدایی‌اش را نگریدانگیزه‌ی دل ربایی‌اش را نگریدای مردم اگر گره بکارید، آییدانگشت گره گشایی‌اش را نگرید شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در حُسن حَسن سخن شنفتن دارد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلا؛ مشاعر: سید محمد رستگار

در حُسن حَسن سخن شنفتن داردگفتند بسی و باز گفتن داردکرده به مدینه باز مهمانخانهمهمانی از این به بعد رفتن دارد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

هر کس که ندیم اهل بیت است امشب

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

هر کس که ندیم اهل بیت است امشبمشمول نعیم اهل بیت است امشبخواهد ز خدا هر آن چه خواهد زیرامیلاد کریم اهل بیت است امشب شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب دل عالم است سوی تو رضا

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب دل عالم است سوی تو رضارفته به مدینه نیز بوی تو رضاای کاش یکی را به بقیع افروزنداز این همه چلچراغ کوی تو رضا شاعر: سید ...

صفحه 5 از 18« بعدی...34567...10...قبلی »