ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

بودی تو ز غیرت حسینی آگاه

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: کلامي زنجاني

بودی تو ز غیرت حسینی آگاهدادی به برادرت پیامی کوتاهدر حسرت فیض کربلا فرمودیلایوم کیومک ای ابا عبدالله شاعر: کلامی زنجانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر شعر زلال شاه بیتی تو حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: کلامي زنجاني

بر شعر زلال شاه بیتی تو حسناکسیر قریحه ی کمیتی تو حسناز درگه تو کسی نگردد مایوسوالله کریم اهل بیتی تو حسن شاعر: کلامی زنجانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر ملک ولا امیر و مولا حسن است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، شاعر: محمدعلي مرداني

بر ملک ولا امیر و مولا حسن استفرمانده کشور تو لا حسن استهم جان محمد است و هم جان علیهم قوت قلب و جان زهرا ...

TasvirShakhesEmamHasan

عاشق کل حضرت سلطان عشق

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سيد محمدعلي رياضي

عاشق کل حضرت سلطان عشقخون خدا شاه شهیدان عشقبا تو ز یک مادر و یک گوهر استظلّ خدایی تواش بر سر است شاعر: سید محمدعلی ریاضی ...

TasvirShakhesEmamHasan

در وسعت خیال نگنجد بزرگی ات

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مرآب ابهری

در وسعت خیال نگنجد بزرگی اتما را به حُسن روی تو تاب نگاه نیستدر ژرفنای غربت گرداب زندگیجز درگه کریم تو ما را پناه نیست شاعر: مرآب ...

TasvirShakhesEmamHasan

در صلح حسن نهال دین نارس بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: آذرم

در صلح حسن نهال دین نارس بودمی‌کرد همین به جای او هر کس بودمی‌خواست مجال تا شود وقت قیاماین صلح نبود بلکه آتش بس بود شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

وقتی که به چهره‌ات نظر داشت حسین

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

وقتی که به چهره‌ات نظر داشت حسیناز سیم رخت فروغ زر داشت حسینروی چو گل ات را چو نهان کرد به گِلبعد از تو ز ...

TasvirShakhesEmamHasan

حاشا که نظر به روی زردی نکنی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

حاشا که نظر به روی زردی نکنیلطفی به گدای دوره‌گردی نکنیدرد همه را دوا نمودی حاشابر ما که رسد چاره‌ی دردی نکنی شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

صهبای خدا به جام خوبی‌هایی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

صهبای خدا به جام خوبی‌هاییسرمستی صبح و شام خوبی‌هاییبد نیست اگر به خوبی‌ات وصف کنم؟تو خوب‌تر از تمام خوبی‌هایی شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر حُسن حَسن جمال یکتا صلوات

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

بر حُسن حَسن جمال یکتا صلواتبر نور دل علی و زهرا صلواتگویند که سبزپوش آل اللّه استبر سبزترین شاخه‌ی طوبی صلوات شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر درد دل خلق طبیب است حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

بر درد دل خلق طبیب است حسنخود گر چه ز درد غم نصیب است حسنمهدی به کنار تربتش می‌گریدتا خلق نگویند غریب است حسن شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای گفته خدای تو ثنای تو حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای گفته خدای تو ثنای تو حسنوی شهر مدینه کربلای تو حسنفردای جزا کور نگردد محشورچشمی که بگرید از برای تو حسن شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

ما عبد توایم، لطف معبود اینست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ما عبد توایم، لطف معبود اینستنابود غم توایم ما، بود اینستامّید شفاعت از تو داریم حسن!سودای محبّت تو را سود اینست شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

روی تو چراغ خانه‌ی خورشید است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

روی تو چراغ خانه‌ی خورشید استروشنگر آشیانه‌ی خورشید استاز نور رخ تو روشنایی داردپیش رخت این نشانه‌ی خورشید است شاعر: سید محمد رستگار ...

صفحه 4 از 18« بعدی...23456...10...قبلی »