ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

تا چمن از فرّ فروردین به خود زیور گرفت

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: طائی شمیرانی

تا چمن از فرّ فروردین به خود زیور گرفت عالم فرتوت دور زندگی از سر گرفت در چمن مشّاطه ی نوروز با سعی نسیمشاهد گل را نقاب ...

TasvirShakhesEmamHasan

موکب باد صبا بگذشت از طرف چمن

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: دکتر قاسم رسا

موکب باد صبا بگذشت از طرف چمنتا چمن را پرنیان سبز پوشاند به تن سبزه اندر سبزه بینی، ارغوان در ارغوانلاله اندر لاله بینی یاسمن در ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای دل بیا که روی به سوی خدا کنیم

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: دکتر قاسم رسا

ای دل بیا که روی به سوی خدا کنیمتوفیق بندگی طلب از کبریا کنیمکبر و ریا ترا کند از کبریا جداپرهیز از دو روئی و ...

TasvirShakhesEmamHasan

باز بافر فریدون فرودین آید به باغ

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: معظامی

باز بافر فریدون فرودین آید به باغلشگر اردی فرو بگرفت یکسر دشت و راغخیز ای ترک ختایی خطا برکن ایاغتا مگر از نشئه می تر ...

TasvirShakhesEmamHasan

باغ زهرا به گل روی حسن چون آراست

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: ناظر زاده کرمانی

باغ زهرا به گل روی حسن چون آراستنغمه ی شوق ز افواج ملائک برخاستسبزپوشان چمن تا گل رویش دیدندسرخ گشتند ز خجلت که نه زیبا ...

TasvirShakhesEmamHasan

رمضان آمد و دارم خبری بهتر از این

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حبیب اله چایچیان(حسان)

رمضان آمد و دارم خبری بهتر از اینمژده‌ای دیگر و لطف دگری بهتر از اینگر چه باشد سپر آتش دوزخ، صومشلیک با این همه دارد ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای نور قدیم کردگاری

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حبیب اله چایچیان(حسان)

ای نور قدیم کردگاریای تازه تر از گل بهاریگل با همه حسن پیش رویتخاری بود، از جمال، عاریزان دیده ی مست ، نرگس آموختخود شیوه ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای فروغ چهرهات، بر ماه گردون،بسته راه – باتلخیص

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد صادق حشمت

ای فروغ چهره‌ات، بر ماه گردون،‌بسته راهگل، ندارد نزد گلزار رخت، قدر گیاهموسم شور و نشاط آید، بیارا بزم نوروقت سور و انبساط آمد، مکن ...

TasvirShakhesEmamHasan

بشکفت گل، به گلشن طاها چمن،چمن

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد عابد تبریزی

بشکفت گل، به گلشن طاها چمن،‌چمنتا جلوه کرد مظهر حُسن ازل، حسناز نفخه نسیم عنایت،‌به گلستانشد غنچه را ز شوق، به تن پاره پیرهنآمد به ...

صفحه 18 از 18« بعدی...10...1415161718