ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

ای گفته خدای تو ثنای تو حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای گفته خدای تو ثنای تو حسنوی شهر مدینه کربلای تو حسنفردای جزا کور نگردد محشورچشمی که بگرید از برای تو حسن شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

ما عبد توایم، لطف معبود اینست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ما عبد توایم، لطف معبود اینستنابود غم توایم ما، بود اینستامّید شفاعت از تو داریم حسن!سودای محبّت تو را سود اینست شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

روی تو چراغ خانه‌ی خورشید است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

روی تو چراغ خانه‌ی خورشید استروشنگر آشیانه‌ی خورشید استاز نور رخ تو روشنایی داردپیش رخت این نشانه‌ی خورشید است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب همه جا شمیم اهل‌البیت است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب همه جا شمیم اهل‌البیت استواین رایحه از نسیم اهل‌البیت استمیلاد امام مجتبی آمده استچشم همه بر کریم اهل‌البیت است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

روی تو ز شرح و الضّحی آیت بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

روی تو ز شرح و الضّحی آیت بودموی تو زلیل اذا سجی آیت بوددشنام شنیدی و کرم فرمودیخوی تو ز خُلق مصطفی  آیت بود شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

روی تو حسن ماه شب تار علی است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

روی تو حسن ماه شب تار علی استلبخند تو چون فاطمه غمخوار علی استمردم همه با رطب نمایند افطاربوسیدن لب‌های تو افطار علی است شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر روی حسن هر که نگاهی دارد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

بر روی حسن هر که نگاهی داردداند به خدای کعبه، راهی داردزهرا چو روی دست علی دیدش گفتخورشید بروی دست ماهی دارد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

از برج ولایت قمری پیدا شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از برج ولایت قمری پیدا شدبر گمشدگان راهبری پیدا شدارزنده‌تر از این سخنی نیست مرااز چشمه‌ی کوثر گهری پیدا شد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

احمد که خدا به حق پیمبر خواندش

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

احمد که خدا به حق پیمبر خواندشوز جمله‌ی کائنات برتر خواندشامشب پسری به دخترش داده خداتا کور شود هر آن که ابتر خواندش شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در روی حَسن حُسن خدا معنا شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در روی حَسن حُسن خدا معنا شدناآمده مصباح هدا معنا شدهر دیده بقدر دید خود درکش کرداین واژه به هر صفحه جدا معنا شد شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب که نشاط حلقه زد بر در ما

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب که نشاط حلقه زد بر در ماالطاف خداست سایه‌اش بر سر مابر جمله امم اگر ببالیم رواستگردیده پدر بزرگ پیغمبر ما شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

از خانه ی وحی راز توحید آمد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از خانه‌ی وحی راز توحید آمدبر خلق خدا خدای امّید آمدشق القمر بزرگتر پیدا شدشد ماه خدا دو نیم و خورشید آمد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

از راه رسیده ره به مقصد برده ست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از راه رسیده ره به مقصد برده‌ستدل از همه با زلف مجعّد برده استطفل است و به مکتب آورد پیران راز این خُلق نکو که ...

TasvirShakhesEmamHasan

در پرده رخ خداییاش را نگرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در پرده رخ خدایی‌اش را نگریدانگیزه‌ی دل ربایی‌اش را نگریدای مردم اگر گره بکارید، آییدانگشت گره گشایی‌اش را نگرید شاعر: سید محمد رستگار ...

صفحه 20 از 33« بعدی...10...1819202122...30...قبلی »