ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

آن را که ولایت حسن نیست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: همای شیرازی

آن را که ولایت حسن نیستطاعات قبول ذوالمنن نیستاز بعد علی قبای لولاکجز درخور قامت حسن نیستآن را که محبت تو ای شاهچون پاک روان ...

TasvirShakhesEmamHasan

هالهای از کبود چشمانش در افقهای دور میرقصید

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رضا فلاح

هاله‌ای از کبود چشمانش در افق‌های دور می‌رقصیددور تا دور ماه را دریا، غرق نت‌های شور می‌رقصیداطلسی‌ها دریده پیراهن، تن باغ از تب غزل خالییک ...

TasvirShakhesEmamHasan

مینویسم به باران هماره

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: شاعر: لیلا حضرتی

می‌نویسم به باران همارهبا دو دستت کند استخارهکرده‌ام نذر چشم نجیبتاز زمین هم ببارد ستارهسفره ها مان به رنگ سخاوتعطر و بویی بگیرد دوبارهنامتان در ...

TasvirShakhesEmamHasan

صبا ز لطف چه عنقا برو به قلّه قاف

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: آیت الله محمد حسین غروی

صبا ز لطف چه عنقا برو به قلّه قافکه آشیانه قدس است و شرفه اشرافچو خضر در ظلمات غیوب زن قدمیکه کوی عین حیوه است ...

TasvirShakhesEmamHasan

باز این چه تماشاست رخ لاله سِتان را؟

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: زلالی خوانساری

باز این چه تماشاست رخ لاله سِتان را؟کز مردمک آرد به نظر داغ نهان رادر سینه شب آهنگان راست نمودنداندازه ی نالیدن قانون فغان رابر ...

TasvirShakhesEmamHasan

دل آرامی که از مرجان، به جسم مرده بخشد جان

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: شکیب اصفهانی

 دل آرامی که از مرجان، به جسم مرده بخشد جانبه زخم عاشقان مرهم، به درد عارفان، درمانمسیحا دم سلیمانی، سلیمان جاه جانانیبه عارض چون کف ...

TasvirShakhesEmamHasan

عنبرین زلف تو چین چین و شکن در شکن است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رفعت سمنانی

عنبرین زلف تو چین چین و شکن در شکن استدر خم هر شکنی بسته، دل مرد و زن استترک جان، در ره آن خسرو شیرین ...

TasvirShakhesEmamHasan

رخسار شاه و آینه ی مهر و ماه بین

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: آیتی بیرجندی

رخسار شاه و آینه ی مهر و ماه بینحسن ازل درآینه ی روی شاه بینای دل ز چشم عقل چو موسی نگاه کنواندر نگاه، جلوه ...

TasvirShakhesEmamHasan

تا که به دل زد سپاه عشق شبیخون

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: الهی قمشه ای

تا که به دل زد سپاه عشق شبیخونریخت شبی آبم از دو دیده شبی خونعاشقم و زار و بیقرار و پریشانناله ز بیداد هجر چون ...

TasvirShakhesEmamHasan

چو بخت سرکشم از خواب ناز شد بیدار

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: واصل دزفولی

چو بخت سرکشم از خواب ناز شد بیداردر انتظار به من داد مژده‌ی دیداربه آن امید بهین کار من مشاهده بودکه جلوه کرد به کاشانه ...

TasvirShakhesEmamHasan

هر کجا سایه فکن آن مه پروین ذقن است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: واصل دزفولی

هر کجا سایه فکن آن مه پروین ذقن استدر نظر پرتو خورشید سما بی ثمن استجمع را شمع چو از چهره نقاب اندازددوشِ پروانه ز ...

TasvirShakhesEmamHasan

شها تویی که ولیّ خدای ذوالمننی

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سیفی عاصی

شها تویی که ولیّ خدای ذوالمننیخدیو کشور دینی و خسرو زمنیز رتبه علت ایجاد ممکنات توییکه چارمین نفر ای شه از آل پنج تنیمحمدی، نَه، ...

TasvirShakhesEmamHasan

حق، باز گلستان را آراست به زیبای – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد حسین صغیر اصفهانی

حق، باز گلستان را آراست به زیبایبر هر لب جو سروی، برخاست به رعناییچشم از همه سو نرگش، بگشود به شهلاییسنبل به دلاویزی، زنبق به ...

TasvirShakhesEmamHasan

در سحرگاه شب نیمه ماه رمضان – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عویض بازرگان (فاخر)

در سحرگاه شب نیمه ماه رمضانچهره ماه تمامی ز افق گشت عیانوه چه ماهی! که چو خورشید بود نورافشانکز فروغش متجلی شده آفاق جهانوه چه ...

صفحه 15 از 18« بعدی...10...1314151617...قبلی »