ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

آندم که شرار زهر شد دردل ماه

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محسن معقولي

آندم که شرار زهر شد دردل ماهبر گوهر چشمان حسین کرد نگاهفرمود برادرم به من گریه نکنلایوم کیومکَ اباعبدالله شاعر: محسن معقولی ...

TasvirShakhesEmamHasan

از داغ چو لاله در چمن می سوزم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسين رحيمي (خباز)

از داغ چو لاله در چمن می سوزماز گرمی آتش محن می سوزمچون شمع برافروخته هر شام و سحراز غربت جان سوز حسن می سوزم شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

وقتی که دلم بساط ماتم را چید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: معصومه مهري

وقتی که دلم بساط ماتم را چیدمرگ آمد و آفتاب دوم را دیدای زهر! عرق بر سر و رویت ننشستوقتی جگر حسن به دستت پاشید شاعر: معصومه ...

TasvirShakhesEmamHasan

آن روز ز سنگ کینه تابوت شکست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمدعلی مجاهدی (پروانه)

آن روز ز سنگ کینه تابوت شکستدر همهمه ی مدینه تابوت شکستدلها همه، سنگی شده بود و از بسزد سنگ تو را به سینه تابوت ...

TasvirShakhesEmamHasan

جان تو، به جرم ناب نوشیدن سوخت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: قیصر امین پور

جان تو، به جرم ناب نوشیدن سوختاز جامه ی آفتاب پوشیدن سوختباغ دل  او سوخت گر از بی آبیباغ دل تو  ز آب نوشیدن سوخت شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای آنکه غمت وقف دل یاران شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

ای آنکه غمت وقف دل یاران شدبر سینه نشست و از هواداران شدتا عطر ملال پر کند عالم رابا تیر تن پاک تو گلباران شد شاعر: شفق ...

TasvirShakhesEmamHasan

یک عمر عقیق سرخ دل قوتش بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: احد ده بزرگی

یک عمر عقیق سرخ دل قوتش بودجاری شرر از لب چو یاقوتش بودبیداد ببین که گاه تدفین هم بازخونبار ز تیر خصم، تابوتش بود شاعر: احد ...

TasvirShakhesEmamHasan

حسن درّ یتیم اهل بیت است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین دارند

حسن درّ یتیم اهل بیت استغریب دل دو نیم اهل بیت استدلش را هم به زهر کینه بخشیدحقیقت او کریم اهل بیت است شاعر: حسین دارند ...

TasvirShakhesEmamHasan

بی دلهره در قیام آرام حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رجب بذرافشان

بی دلهره در قیام آرام حسنخوش باد کسی که می برد نام حسنایوب زمانه از کسی باک نداشتاز ناکس و کس شنید دشنام حسن شاعر: رجب ...

TasvirShakhesEmamHasan

هم صبحت نانجیب بودن سخت است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مژگان محمدی تل سرخی

هم صبحت نانجیب بودن سخت استدر شهر پر از فریب بودن سخت استآن روز به گوش کوفه می گفت حسندر خانه خود غریب بودن سخت ...

TasvirShakhesEmamHasan

مردی که دلش به وسعت دریا بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: هاشم کرونی

مردی که دلش به وسعت دریا بودمظلوم تر از امام عاشورا بودآن روز که بر جنازه اش تیر زدنددر شهر مدینه کربلا برپا شد شاعر: هاشم ...

TasvirShakhesEmamHasan

دلی کز آتش غم شعله ور بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس براتی پور

دلی کز آتش غم شعله ور بودمحیط درد و کانون شرر بودبرای التیام زخمهایشمگر جز زهر دارویی دگر بود؟ شاعر: عباس براتی پور ...

TasvirShakhesEmamHasan

آنان که تو را ستم فراوان کردند

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس براتی پور

آنان که تو را ستم فراوان کردندخون در دل و جان اهل ایمان کردنداز دیده کودکان تو خون می ریختتابوت تو را چو تیر باران ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای ماه ز حسن خلق تو یافته بهر

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: شيخ فريدالدين عطار

ای ماه ز حسن خلق تو یافته بهرپرمشک ز عطر خلق تو جمله ی دهروز هر دو جهان کجا توان برد این قهرکان آب حیات ...

صفحه 3 از 1812345...10...قبلی »