ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

روح پدرم شاد که می گفت به من

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سعید حدادیان

روح پدرم شاد که می گفت به منخوش باد دمی که دیده آید به سخنعمری به زبان بی زبانی چون اشکیک چشم حسین گفت،یک چشم ...

TasvirShakhesEmamHasan

در مدح حسن لنگ کمیت آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی آصفی

در مدح حسن لنگ کمیت آمده استبیتی است مرا که شاه بیت آمده استبر جمله گدایان جهان مژده دهید میلاد کریم اهل بیت آمده است شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

به روز نیمه‌ی ماه صیام ربّ ودود

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد علامه

به روز نیمه‌ی ماه صیام ربّ ودودکمال رحمت ایزد زغیب شد به شهودبه مولد حسن مجتبی ز عرش برینبلند گشت ندا آفرین بر این مولود شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

یاسی که بهشت بوستانش گردد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود تاری (یاسر)

یاسی که بهشت بوستانش گرددلبریز ستاره آسمانش گردداین ماه که از پرده برون می‌آیدخورشید گدای آستانش گردد شاعر: محمود تاری (یاسر) ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر روشنی ماه دلیل آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود تاری (یاسر)

بر روشنی ماه دلیل آمده استبر کعبه عاشقان خلیل آمده استاین مولد آسمانی کیست کز اوبوی پر و بال جبرئیل آمده است شاعر: محمود تاری (یاسر) ...

TasvirShakhesEmamHasan

آئینه‌ی حلم احمدی کیست؟ حسن

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی آهی

آئینه‌ی حلم احمدی کیست؟ حسنمرآت صفات سرمدی کیست؟ حسندر گلشن مرتضی و باغ زهرانورسته گل محمدی کیست؟ حسن شاعر: علی آهی ...

TasvirShakhesEmamHasan

برخیز که ماه انجمن، پیدا شد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: دکتر قاسم رسا

برخیز که ماه انجمن، پیدا شدسیمای امام ممتحن، پیدا شددر ماه خدا، تجلی حسن ازلدر صورت و سیرت حسن، پیدا شد شاعر: دکتر قاسم رسا ...

TasvirShakhesEmamHasan

مرآت جمال ذوالمنن آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

مرآت جمال ذوالمنن آمده استبرخلق امام ممتحن آمده استبر روی نکویش صلواتی بفرستچون یوسف فاطمه حسن آمده است شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

تا حُسن، به ذهن شعر من می آید

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا شکوهی

تا حُسن، به ذهن شعر من می آیدتا خاطره ام نام حسن می آیداین عطر محمدی است کز خانه یاستا کوچه ی گل های چمن ...

TasvirShakhesEmamHasan

تنها نه ز شاخسار، سنبل می ریخت

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا شکوهی

تنها نه ز شاخسار، سنبل می ریختبر مقدم او بهار هم گل می ریختافروخت چو در باغ، گل رخسارشصد حنجره فریاد ز بلبل می ریخت شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

زین غنچه که در خانهی مولا خندد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

زین غنچه که در خانه‌ی مولا خنددامشب همه عالم ز تماشا خندددر پرده‌ی شرم و شادی از شوق حسنزهرا به علی علی به زهرا خندد شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

حیدر که بتان کعبه بشکست به دست

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

حیدر که بتان کعبه بشکست به دستاو را پسری خدا جمال است به دستامشب به حریم علوی می‌گرددیک دسته گل محمّدی دست به دست شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

یار آمد و هستی جهان پابستش

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

یار آمد و هستی جهان پابستشمیخانه‌ی عشق ناز چشم مستشحسن است سراپا و حسن دارد نامصد باغ گل محمدی در دستش شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

دل را به مدینه مست مست آوردیم

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

دل را به مدینه مست مست آوردیمبر قامت رنج و غم شکست آوردیمعید حسن و مدینه و ماه خداما لیله‌ی قدررا بدست آوردیم شاعر: سید رضا ...

صفحه 10 از 18« بعدی...89101112...قبلی »