ثقلین
TasvirShakhes-Keshavarz-13971030-Olome Qurani-Thaqalain_IR

علوم قرآنی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام کشاورز؛ 30 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13971023-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام کشاورز؛ 23 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13971023-Olome Qurani-Thaqalain_IR

علوم قرآنی ـ جلسه اول

حجت الاسلام کشاورز؛ 23 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13970916-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه ششم

حجت الاسلام کشاورز؛ 16 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13970925-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام کشاورز؛ 25 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13970918-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام کشاورز؛ 18 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13970911-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه سوم

حجت الاسلام کشاورز؛ 11 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13970827-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه دوم

حجت الاسلام کشاورز؛ 27 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13970820-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه اول

حجت الاسلام کشاورز؛ 20 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...