ثقلین
TasvirShakhes-Vahidi-RavashHaye Sahihe Mobahese-Thaqalain_IR

اهمیت، فواید، جایگاه و روش های صحیح مباحثه ـ جلسه ششم

حجت الاسلام وحیدی؛ آذر ماه 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-RavashHaye Sahihe Mobahese-Thaqalain_IR

اهمیت، فواید، جایگاه و روش های صحیح مباحثه ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام وحیدی؛ آذر ماه 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-RavashHaye Sahihe Mobahese-Thaqalain_IR

اهمیت، فواید، جایگاه و روش های صحیح مباحثه ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام وحیدی؛ آذر ماه 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-RavashHaye Sahihe Mobahese-Thaqalain_IR

اهمیت، فواید، جایگاه و روش های صحیح مباحثه ـ جلسه سوم

حجت الاسلام وحیدی؛ آذر ماه 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-RavashHaye Sahihe Mobahese-Thaqalain_IR

اهمیت، فواید، جایگاه و روش های صحیح مباحثه ـ جلسه دوم

حجت الاسلام وحیدی؛ آذر ماه 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-RavashHaye Sahihe Mobahese-Thaqalain_IR

اهمیت، فواید، جایگاه و روش های صحیح مباحثه ـ جلسه اول

حجت الاسلام وحیدی؛ آذر ماه 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13990521-Ravesh Taghrir Nevisi-Thaqalain_IR

اولین دوره مجازی آموزش صحیح تقریر نویسی ـ جلسه سوم

حجت الاسلام وحیدی؛ 21 مرداد 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13990521-Ravesh Taghrir Nevisi-Thaqalain_IR

اولین دوره مجازی آموزش صحیح تقریر نویسی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام وحیدی؛ 21 مرداد 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13990521-Ravesh Taghrir Nevisi-Thaqalain_IR

اولین دوره مجازی آموزش صحیح تقریر نویسی ـ جلسه اول

حجت الاسلام وحیدی؛ 21 مرداد 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980225-MahRamazan-10-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 25 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980224-MahRamazan-09-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980223-MahRamazan-08-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 23 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980222-MahRamazan-07-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفتم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 22 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980221-MahRamazan-06-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 21 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212