ثقلین
TasvirShakhes-Fayazi-14030227-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-47-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهل و هفتم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14030118-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-46-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهل و ششم (آخرین جلسه ماه مبارک رمضان)

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۱۸ فروردین ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14030114-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-45-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهل و پنجم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14030111-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-44-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهل و چهارم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۱۱ فروردین ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14030108-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-43-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهل و سوم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۸ فروردین ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14030107-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-42-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهل و دوم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۷ فروردین ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14030106-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-41-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهل و یکم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۶ فروردین ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14030105-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-40-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهلم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۵ فروردین ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14030104-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-39-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی و نُهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۴ فروردین ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14021229-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-38-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی و هشتم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14021228-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-37-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی و هفتم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14021227-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-36-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی و ششم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14021226-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-35-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی و پنجم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۶ اسفند ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020825-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-34-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سی و چهارم

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۵ آبان ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 41234