ثقلین
TasvirShakhes-Asari-13980427-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام عصاری؛ 27 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980427-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام عصاری؛ 27 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980426-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه ششم

حجت الاسلام عصاری؛ 26 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980426-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام عصاری؛ 26 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980425-Chalesh-Adabiyat-Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام عصاری؛ 25 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980425-Chalesh-Adabiyat-Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه سوم

حجت الاسلام عصاری؛ 25 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980424-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه دوم

حجت الاسلام عصاری؛ 24 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980424-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه اول

حجت الاسلام عصاری؛ 24 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mosayebi-13980413-Adabiyate Arab-Thaqalain_IR

ادبیات عرب ـ جلسه یازدهم

حجت الاسلام مصیبی؛ 13 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mosayebi-13980406-Adabiyate Arab-Thaqalain_IR

ادبیات عرب ـ جلسه دهم

حجت الاسلام مصیبی؛ 06 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mosayebi-13980330-Adabiyate Arab-Thaqalain_IR

ادبیات عرب ـ جلسه نهم

حجت الاسلام مصیبی؛ 30 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mosayebi-13980212-Adabiyate Arab-Thaqalain_IR

ادبیات عرب ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام مصیبی؛ 12 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mosayebi-13980205-Adabiyate Arab-Thaqalain_IR

ادبیات عرب ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام مصیبی؛ 05 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mosayebi-13980129-Adabiyate Arab-Thaqalain_IR

ادبیات عرب ـ جلسه ششم

حجت الاسلام مصیبی؛ 29 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3123