ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-597

راوی کذاب صحیح بخاری

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «إکمال تهذیب الکمال» و کتاب «تهذیب الکمال فی أسماء الرجال» ...

TasvirShakhesTasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-235

حدیث ولایت و رسوایی ابن تیمیه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakheshazrate-zahra1

تاریخ ولادت حضرت فاطمه علیها السلام

بازپژوهی تاریخ ولادت حضرت فاطمه علیها السلام

سالدرباره سال ولادت حضرت فاطمه (علیها سلام) منابع کهن شیعیان و سنیان با پراکندگی، یازده گزارش را نقل کرده‌اند که تفصیل آن با ذکر منابع، ...