ثقلین
TasvirShakhes-Kahani-13991109-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و شَصت و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 09 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991109-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و شَصت و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 09 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991108-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و شَصت و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 08 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991102-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و شَصت و ششم

آیت الله کاهانی؛ 02 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991102-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و شَصت و ششم

آیت الله کاهانی؛ 02 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991101-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و شَصت و پنجم

آیت الله کاهانی؛ 01 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991101-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و شَصت و پنجم

آیت الله کاهانی؛ 01 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991025-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و شَصت و چهارم

آیت الله کاهانی؛ 25 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991025-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و شَصت و چهارم

آیت الله کاهانی؛ 25 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991024-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و شَصت و سوم

آیت الله کاهانی؛ 24 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991024-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و شَصت و سوم

آیت الله کاهانی؛ 24 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990829-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و شَصت و دوم

آیت الله کاهانی؛ 29 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990829-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و شَصت و دوم

آیت الله کاهانی؛ 29 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990828-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و شَصت و یکم

آیت الله کاهانی؛ 28 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 2512345...1020...قبلی »