ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi_13980619-EmamzadeBaghFeyz-10Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دهم (عاشورای حسینی) محرم ۱۴۴۱ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 19 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi_13980618-EmamzadeBaghFeyz-09Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز نهم (تاسوعای حسینی) محرم ۱۴۴۱ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 18 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi_13980617-EmamzadeBaghFeyz-08Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز هشتم محرم ۱۴۴۱ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 17 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi_13980615-EmamzadeBaghFeyz-06Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز ششم محرم ۱۴۴۱ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 15 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi_13980614-EmamzadeBaghFeyz-05Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز پنجم محرم ۱۴۴۱ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 14 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi_13980613-EmamzadeBaghFeyz-04Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز چهارم محرم ۱۴۴۱ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 13 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi_13980612-EmamzadeBaghFeyz-03Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز سوم محرم ۱۴۴۱ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 12 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi_13980611-EmamzadeBaghFeyz-02Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دوم محرم ۱۴۴۱ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 11 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi_13980610-EmamzadeBaghFeyz-01Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز اول محرم ۱۴۴۱ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 10 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...