ثقلین
TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-11-Thaqalain_IR

منجی آخر الزمان در جهاد تبیین

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

انقلاب اسلامی با منجی باوری گره خورده است. در جهاد تبیین باید به این وجه مشترک در همه ادیان و پیوند دادن آن به انقلاب ...

TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-10-Thaqalain_IR

مفهوم «جهاد» در «جهاد تبیین»

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

جهاد تبیین در راستای مفهوم و هدف کلی جهاد عمل می کند. می توان آن را با کنش های گفتاری جهاد مرتبط دانست. ...

TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-09-Thaqalain_IR

مضمون بعثت و جهاد تبیین

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

جهاد تبیین مانند بعثت پیامبر یک حرکت بیدارگرانه بود. در این حرکت مانند حرکت انقلاب اسلامی هدف بیداری انسان و اصلاح جامعه بود. ...

TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-08-Thaqalain_IR

شیوه‌های اقناع مخاطب در جهاد تبیین

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

جهاد تبیین به روش های مدرنی برای گشودن مرزهای جوامع نیاز دارد. تصویر به خودی خود یک پیام نیرومند است. می توان با کمک تصویر ...

TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-07-Thaqalain_IR

جهاد تبیین، اقناع و طبیعت رسانه های مدرن

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

جهاد تبیین اگر بخواهد در خاک سرزمین های بیگانه ذهن های مستعد را به سوی خود فرا بخواند باید بر پایه یک جامعه شناسی دقیق ...

TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-06-Thaqalain_IR

جهاد تبیین و هنر گفتگو

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

جهاد تبیین باید از هنر گفتگو الگو برداری کند. درگفتگو اگر دو طرف مفاهیم هم را روشن نسازند درکی از متن گفتگو نخواهند داشت. ...

TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-05-Thaqalain_IR

جهاد تبیین و مهدویت

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

جهاد تبیین باید باور بنیادین مهدویت را با کمک روش های مدرن و دانش نوین تبیین کند. روش های دیگر سنتی برای نسل ها جوان ...

TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-04-Thaqalain_IR

جهاد تبیین و شیوه های اقناعی خود فرمان

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

جهاد تبیین می کوشد حقایق را در ذهن خود افراد و با اراده و اختیار معرفت شناسانه آنها روشن سازد. حقیقت در این روش درجه ...

TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-03-Thaqalain_IR

جهاد تبیین و پویایی انقلاب اسلامی

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

جهاد تبیین وظیفه دارد که با نگاهی جامعه شناسانه نشان دهد که انقلاب اسلامی مانند ارگانیسمی زنده پویایی و ناخوشی دارد. ...

TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-02-Thaqalain_IR

تاریخ نگاری در جهاد تبیین: «ارزش خاطره همگانی»

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

تاریخ در جهاد تبیین جایگاه بالایی دارد. روایت درست تاریخ به معنای روایت درست و وفادارانه حقیقت نیز هست. در جهاد تبیین باید خود را ...

TasvirShakhes-Majmoe Yaddashte Jahade Tabeen-01-Thaqalain_IR

اخلاق، جهاد تبیین و هنر متقاعد سازی

مجموعه یادداشت های «جهاد تبیین»

جهاد تبیین همیشه در اسلام موجود بوده است. پیشوایان دینی ما برای متقاعد سازی مردم راه تبیین را به اخلاقی ترین شیوه ممکن در پیش ...