ثقلین
TasvirShakhes-WTSH-053-ThaqalainSite

نگاهی گذرا به زندگی محمّد بن عبد الوهّاب

مقاله ای از سید محمد حسینی قزوینی

محمّد بن عبد الوهّاب، پیشوای فرقه منحرف وهابیت، در سال 1115 در شهر عُیینه، از توابع نجد عربستان به دنیا آمد. او فقه حنبلی را ...

TasvirShakhes-WTSH-052-ThaqalainSite

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

مقاله ای از حسن منتظری

جماعت دعوت سلفی در شبه قاره تنها جماعتی است که به دلیل پیوند اعتقادی با دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب به طور کامل تحت تأثیر ...

TasvirShakhes-WTSH-051-ThaqalainSite

محمد بن عبدالوهاب

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

تاریخ اندیشه اسلامی همراه فراز و فرودها و آکنده از تحول و دگرگونی ها و تنوع برداشت ها و نظریه هاست. در این تاریخ پرتحول، ...

TasvirShakhes-WTSH-050-ThaqalainSite

محمد بن عبد الوهاب – دانشنامه اسلام ترکیه –

مقاله ای از میشل کوک

محمد بن عبدالوهّاب بن سلیمان التّمیمی النّجدی مؤّسس وهّابیت است. وی در حقیقت با پیروی از افکار ابن تیمیه و پیوند با خاندان قدرت طلب ...

TasvirShakhes-WTSH-049-ThaqalainSite

مبلغ؛ نه پیامبر

مقاله ای از حسن بن فرحان المالکی

چند سال پیش در یادداشت کوتاهی کتاب کشف الشبهات، نگاشته شیخ محمد بن عبدالوهاب را نقد کردم و پس از مدتی در آن تجدید نظر ...

TasvirShakhes-WTSH-048-ThaqalainSite

علل و عوامل موفقیت محمد بن عبدالوهاب در تأسیس فرقه وهابیت

مقاله ای از احمد علی خسروی

تاریخ اندیشه اسلامی همواره شاهد به وجود آمدن فرقه ها و مذاهب گوناگون و با انگیزه ها و مبانی مختلفی بوده و برخی از آنان ...

TasvirShakhes-WTSH-047-ThaqalainSite

پاسخ به شبهات محمد بن عبدالوهاب

مقاله ای از مهدی وزنه

محمد بن عبد الوهاب در کتاب خود به نام «الرد علی الرافضه» مطرح می‌کند که آنچه که شیعه گفته‌اند پیامبر از مطرح کردن امامت حضرت ...

TasvirShakhes-WTSH-046-ThaqalainSite

بنیانگذاران عقاید وهابیت

مقاله ای در باب عقاید وهابیت

محمد بن عبدالوهاب مبتکر و به وجود آورنده عقائد وهابیان نبود، بلکه قرن ها قبل از او این عقائد یا قسمتی از آنها توسط بعضی ...

TasvirShakhes-WTSH-045-ThaqalainSite

بررسی انتقادی دیدگاه های محمد بن عبدالوهاب در خصوص اصول و اعتقادات اسلامی

مقاله ای از فاطمه فرجی پور قهرود

در این پژوهش تلاش کرده ایم تا ضمن تبیین زمینه های ظهور محمد بن عبدالوهاب با بررسی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان و جوامع ...

TasvirShakhes-WTSH-044-ThaqalainSite

اظهار ندامت و پشیمانی وهابیان

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

در این مقاله نمونه هایی از اعترافات علمای تندروی وهابی که از عملکرد خود پشیمان شده اند، ذکر خواهد شد. ...