ثقلین
TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-42-Thaqalain_IR

تشبیه خدا به مخلوقات موجب کفر – طحاوی

مبانی فکری تکفیری ها

ابوجعفر طحاوی در کتاب «العقیده الطحاویه» می گوید: کسی که خدا را به معنائی از معانی بشر تشبیه کند، کافر شده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-41-Thaqalain_IR

جواز تشبیه خدا به مخلوق – وهابیت – خالد بن عبدالله

مبانی فکری تکفیری ها

خالد بن عبدالله یکی از علمای معاصر وهابیت در کتاب «شرح عقیده طحاویه» می گوید: جایز است خدا را به مخلوقات تشبیه کنیم. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-40-Thaqalain_IR

جواز تشبیه خدا به مخلوق – وهابیت – خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ

مبانی فکری تکفیری ها

خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ در کتاب «شرح عقیده الطحاویه» می گوید: ما مطلقا تشبیه خالق به مخلوق را رد نمی کنیم. بلکه در اصل ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-39-Thaqalain_IR

جواز تشبیه خدا به مخلوق و توجیه آن – وهابیت – ابن عثیمین

مبانی فکری تکفیری ها

ابن عثیمین در کتاب «مجموع فتاوی» می گوید: ما قائل هستیم که خدا دارای وجه است اما وجهی که شایسته خداست و انسان نیز وجه ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-38-Thaqalain_IR

جواز تشبیه خدا به مخلوق – وهابیت – ابن عثیمین

مبانی فکری تکفیری ها

ابن عثیمین در کتاب «مجموع فتاوی» می گوید: جایز نیست مطلق تشبیه خالق بر مخلوق را نفی کنیم. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-37-Thaqalain_IR

اثبات شرک ربوبی یهودو نصارا قبل بعثت – ابن کثیر

مبانی فکری تکفیری ها

برخلاف مدعای وهابیت که می پندارند مشرکین قبل بعثت، منکر ربوبیت خدا نبودند و تنها مشکل آنان شرک در الوهیت بوده است، ابن کثیر در ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-36-Thaqalain_IR

اثبات شرک ربوبی مشرکین در قرآن – ابن کثیر

مبانی فکری تکفیری ها

برخلاف آنچه که وهابیت می پندارند که مشرکین معتقد به ربوییت خدا بودند با این حال ابن کثیرمدعی می شود که مشرکین در توحید ربوبی ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-35-Thaqalain_IR

اثبات شرک ربوبی مشرکین عصر رسالت – ابن کثیر

مبانی فکری تکفیری ها

برخلاف آنچه که وهابیت، مشرکین را مبرا از شرک ربوبی می دانند ولی ابن کثیر با استناد به آیه مذکور مشرکین عصر رسالت را منکر ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-34-Thaqalain_IR

اثبات شرک ربوبی مشرکین و عدم اعتقاد به صانع – ابن کثیر

مبانی فکری تکفیری ها

سلفی ها منکر شرک ربوبی مشرکین هستند و مبتنی بر این اعتقاد رفتار مسلمین را در زیارت قبور به رفتار مشرکین تشبیه کرده و به ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-33-Thaqalain_IR

اثبات شرک ربوبی مشرکین – ابن کثیر (۲)

مبانی فکری تکفیری ها

تفهیم این مطلب از سوی حضرت یوسف علیه السلام به مشرکین زندانی که، (حکم و تصرف و مشیت و ملک) همگی متعلق به خداست، نشانگر ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-32-Thaqalain_IR

اثبات شرک ربوبی مشرکین – ابن کثیر (۱)

مبانی فکری تکفیری ها

مشرکین از بت ها درخواست نصرت و عزت می کردند در حالی که این از شئون ربوبیت خداست و تنها باید از خدا چنین درخواستی ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-31-Thaqalain_IR

ادعای نادرست مبنی براعتقاد مشرکین به توحید ربوبی – بن باز

مبانی فکری تکفیری ها

بن باز از علمای طراز اول وهابیت، برخلاف بسیاری از آیات قرآن کریم و همچنین بسیاری از روایات و اسناد تاریخی مدعی شده است که ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-30-Thaqalain_IR

ناتوانی خدا در شنیدن سخن بندگان بنابر باور مشرکین

مبانی فکری تکفیری ها

برخلاف پندار وهابیت، مشرکین عصر رسالت گرفتار شرک ربوبی بوده اند، در این سند اشاره می کند که مشرکین، الله جل جلاله را در شنوایی ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-29-Thaqalain_IR

طلب باران از بت ها از سوی مشرکین صدر اسلام- ابن منذر کلبی

مبانی فکری تکفیری ها

مشرکین صدر اسلام از بت هایشان باران می طلبیدندو برای جنگهایشان علیه دشمن طلب نصرت می کردند، مواردی که از شئون ربوبیت خدا بوده و ...

صفحه 1 از 12812345...102030...قبلی »