ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14030221-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ اردیبهشت ۱۴۰۳

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۲۱ / اردیبهشت / ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030124-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ فروردین ۱۴۰۳

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۲۴ / فروردین / ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...