ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14021225-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ اسفند ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۲۵ / اسفند / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14021127-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ بهمن ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۲۷ / بهمن / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14021029-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ دی ماه ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۲۹ / دی / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14021001-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ دی ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۱ / دی / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020903-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ آذر ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۳ / آذر / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020812-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ آبان ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۱۲ / آبان / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020728-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ مهر ماه ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۲۸ / مهر / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020707-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ مهر ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۷ / مهر / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020610-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ شهریور ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۱۰ / شهریور / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020513-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ مرداد ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۱۳ / مرداد / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020416-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ تیر ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۱۶ / تیر / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020326-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ خرداد ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۲۶ / خرداد / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020229-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ اردیبهشت ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۲۹ / اردیبهشت / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020201-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ اردیبهشت ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۰۱ / اردیبهشت / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212