ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14011205-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ اسفند ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 05 / اسفند / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011107-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ بهمن ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 07 / بهمن / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011009-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ دی ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 09 / دی / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010911-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ آذر ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 11 / آذر / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010813-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ آبان ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 13 / آبان / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010715-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ مهر ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 15 / مهر / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010521-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ مرداد ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 21 / مرداد / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010424-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ تیر ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 24 / تیر / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010403-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ تیر ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 03 / تیر / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Sadighi-14010306-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ خرداد ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 06 / خرداد / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010119-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ فروردین ۱۴۰۱

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 19 / فروردین / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...