ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13991229-Payame Jome-Thaqalain_IR

برنامه «پیام جمعه» ـ بیست و نُهم اسفند ماه سال هزار و سیصد و نود و نُه شمسی

آیت الله صدیقی؛ 29 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13991201-Payame Jome-Thaqalain_IR

برنامه «پیام جمعه» ـ یکم اسفند ماه سال هزار و سیصد و نود و نُه شمسی

آیت الله صدیقی؛ 01 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13991103-Payame Jome-Thaqalain_IR

برنامه «پیام جمعه» ـ سوم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و نُه شمسی

آیت الله صدیقی؛ 03 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990830-Payame Jome-Thaqalain_IR

برنامه «پیام جمعه» ـ سی اُم آبان ماه سال هزار و سیصد و نود و نُه شمسی

آیت الله صدیقی؛ 30 آّبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990802-Payame Jome-Thaqalain_IR

برنامه «پیام جمعه» ـ دوم آبان ماه سال هزار و سیصد و نود و نُه شمسی

آیت الله صدیقی؛ 02 آّبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990704-Payame Jome-Thaqalain_IR

برنامه «پیام جمعه» ـ چهارم مهر ماه سال هزار و سیصد و نود و نُه شمسی

آیت الله صدیقی؛ 04 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990607-Payame Jome-Thaqalain_IR

برنامه «پیام جمعه» ـ هفتم شهریور ماه سال هزار و سیصد و نود و نُه شمسی

آیت الله صدیقی؛ 07 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-NamazJome13990101-Majazi-Thaqalain_IR

جایگزین اولین خطبه نماز جمعه سال ۹۹

آیت الله صدیقی؛ 01 فروردین 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...