ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13990618-Shabe 20 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیستم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 18 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990617-Shabe 19 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نوزدهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 17 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990616-Shabe-18-Moharram-Masjed-Emam-RezaAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هجدهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 16 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990615-Shabe 17 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفدهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 15 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990614-Shabe 16 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب شانزدهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 14 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990613-Shabe 15 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پانزدهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 13 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990612-Shabe 14 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهاردهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 12 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990611-Shabe 13 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سیزدهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 11 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990610-Shabe 12 Moharram-Masjed Emam Reza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دوازدهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مسجد امام رضا علیه السلام

آیت الله صدیقی؛ 10 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990608-Shabe-10-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 08 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990608-Shabe 10 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 08 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990607-Shabe-09-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 07 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990607-Shabe 09 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 07 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990606-Shabe-08-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 06 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1412345...10...قبلی »