ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-19-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه هفدهم

آیت الله صدیقی؛ 24 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-18-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه شانزدهم

آیت الله صدیقی؛ 23 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-17-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه پانزدهم

آیت الله صدیقی؛ 22 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-16-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه چهاردهم

آیت الله صدیقی؛ 21 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14-Ramazan99-Thaqalain_IR1

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه سیزدهم

آیت الله صدیقی؛ 19 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه دوازدهم

آیت الله صدیقی؛ 18 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-12-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه یازدهم

آیت الله صدیقی؛ 17 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-11-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه دهم

آیت الله صدیقی؛ 16 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-09-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه نهم

آیت الله صدیقی؛ 14 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-08-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه هشتم

آیت الله صدیقی؛ 13 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-07-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه هفتم

آیت الله صدیقی؛ 12 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-06-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه ششم

آیت الله صدیقی؛ 11 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-05-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه پنجم

آیت الله صدیقی؛ 10 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-04-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه چهارم

آیت الله صدیقی؛ 09 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 3123