ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-26-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و چهارم

آیت الله صدیقی؛ 01 خرداد 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-25-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و سوم

آیت الله صدیقی؛ 30 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-24-Ramazan99-Thaqalain_IR-

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و دوم

آیت الله صدیقی؛ 29 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-23-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و یکم

آیت الله صدیقی؛ 28 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-22-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیستم

آیت الله صدیقی؛ 27 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-21-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه نوزدهم

آیت الله صدیقی؛ 26 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-20-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه هجدهم

آیت الله صدیقی؛ 25 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-19-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه هفدهم

آیت الله صدیقی؛ 24 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-18-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه شانزدهم

آیت الله صدیقی؛ 23 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-17-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه پانزدهم

آیت الله صدیقی؛ 22 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-16-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه چهاردهم

آیت الله صدیقی؛ 21 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14-Ramazan99-Thaqalain_IR1

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه سیزدهم

آیت الله صدیقی؛ 19 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه دوازدهم

آیت الله صدیقی؛ 18 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-12-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه یازدهم

آیت الله صدیقی؛ 17 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212