ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-33-Sahife-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه سی و یکم

آیت الله صدیقی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-32-Sahife-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه سی ام

آیت الله صدیقی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-31-Sahife-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و نهم

آیت الله صدیقی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-30-Sahife-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و هشتم

آیت الله صدیقی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-29-Sahife-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و هفتم

آیت الله صدیقی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-28-Sahife-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و ششم

آیت الله صدیقی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-27-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و پنجم

آیت الله صدیقی؛ 03 خرداد 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-26-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و چهارم

آیت الله صدیقی؛ 01 خرداد 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-25-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و سوم

آیت الله صدیقی؛ 30 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-24-Ramazan99-Thaqalain_IR-

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و دوم

آیت الله صدیقی؛ 29 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-23-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیست و یکم

آیت الله صدیقی؛ 28 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-22-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه بیستم

آیت الله صدیقی؛ 27 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-21-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه نوزدهم

آیت الله صدیقی؛ 26 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-20-Ramazan99-Thaqalain_IR

شرح دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ـ جلسه هجدهم

آیت الله صدیقی؛ 25 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3123