ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13970128-SahifeSajjadiye-13-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه سیزدهم

آیت الله صدیقی؛ 28 فروردین 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13961117-SahifeSajjadiye-12-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه دوازدهم

آیت الله صدیقی؛ 17 بهمن 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970128-SahifeSajjadiye-11-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه یازدهم

آیت الله صدیقی؛ 03 بهمن 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13961019-SahifeSajjadiye-10-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه دهم

آیت الله صدیقی؛ 19 دی 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13961012-SahifeSajjadiye-09-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه نهم

آیت الله صدیقی؛ 12 دی 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13961005-SahifeSajjadiye-08-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه هشتم

آیت الله صدیقی؛ 05 دی 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960928-SahifeSajjadiye-07-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه هفتم

آیت الله صدیقی؛ 28 آذر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960914-SahifeSajjadiye-06-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه ششم

آیت الله صدیقی؛ 14 آذر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960830-SahifeSajjadiye-05-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه پنجم

آیت الله صدیقی؛ 30 آبان 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960823-SahifeSajjadiye-04-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه چهارم

آیت الله صدیقی؛ 23 آبان 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960816-SahifeSajjadiye-03-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه سوم

آیت الله صدیقی؛ 16 آبان 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960809-SahifeSajjadiye-02-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه دوم

آیت الله صدیقی؛ 09 آبان 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960802-SahifeSajjadiye-01-TehranUni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه – جلسه اول

آیت الله صدیقی؛ 02 آبان 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...