ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14010301-AyatolAhkam-Jalase-18-Oloume-Ghazaei-Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه هجدهم (هفتمین جلسه نیم سال جدید)

آیت الله صدیقی؛ 01 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010218-AyatolAhkam-Jalase-17-Oloume-Ghazaei-Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه هفدهم (ششمین جلسه نیم سال جدید)

آیت الله صدیقی؛ 18 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010204-AyatolAhkam-Jalase-16-Oloume-Ghazaei-Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه شانزدهم (پنجمین جلسه نیم سال جدید)

آیت الله صدیقی؛ 04 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010128-AyatolAhkam-Jalase 15-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه پانزدهم (چهارمین جلسه نیم سال جدید)

آیت الله صدیقی؛ 28 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010121-AyatolAhkam-Jalase 14-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه چهاردهم (سومین جلسه نیم سال جدید)

آیت الله صدیقی؛ 21 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001222-AyatolAhkam-Jalase 13-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه سیزدهم (دومین جلسه نیم سال جدید)

آیت الله صدیقی؛ 22 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001215-AyatolAhkam-Jalase 12-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه دوازدهم (جلسه ابتدایی نیم سال جدید)

آیت الله صدیقی؛ 15 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001021-AyatolAhkam-Jalase 11-Oloume Ghazaei Uni

آیات الاحکام ـ جلسه یازدهم (جلسه پایانی)

آیت الله صدیقی؛ 21 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001005-AyatolAhkam-Jalase 10-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه دهم

آیت الله صدیقی؛ 05 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000930-AyatolAhkam-Jalase 09-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه نُهم

آیت الله صدیقی؛ 30 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000923-AyatolAhkam-Jalase 08-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه هشتم

آیت الله صدیقی؛ 23 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000909-AyatolAhkam-Jalase 07-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه هفتم

آیت الله صدیقی؛ 09 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000902-AyatolAhkam-Jalase 06-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه ششم

آیت الله صدیقی؛ 02 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000818-AyatolAhkam-Jalase 05-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیات الاحکام ـ جلسه پنجم

آیت الله صدیقی؛ 18 آبان 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212