ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14001021-AyatolAhkam-Jalase 11-Oloume Ghazaei Uni

آیت الاحکام ـ جلسه یازدهم (جلسه پایانی)

آیت الله صدیقی؛ 21 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001005-AyatolAhkam-Jalase 10-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیت الاحکام ـ جلسه دهم

آیت الله صدیقی؛ 05 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000930-AyatolAhkam-Jalase 09-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیت الاحکام ـ جلسه نُهم

آیت الله صدیقی؛ 30 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000923-AyatolAhkam-Jalase 08-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیت الاحکام ـ جلسه هشتم

آیت الله صدیقی؛ 23 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000909-AyatolAhkam-Jalase 07-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیت الاحکام ـ جلسه هفتم

آیت الله صدیقی؛ 09 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000902-AyatolAhkam-Jalase 06-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیت الاحکام ـ جلسه ششم

آیت الله صدیقی؛ 02 آذر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000818-AyatolAhkam-Jalase 05-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیت الاحکام ـ جلسه پنجم

آیت الله صدیقی؛ 18 آبان 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000811-AyatolAhkam-Jalase 04-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیت الاحکام ـ جلسه چهارم

آیت الله صدیقی؛ 11 آبان 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000804-AyatolAhkam-Jalase 03-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیت الاحکام ـ جلسه سوم

آیت الله صدیقی؛ 04 آبان 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000727-AyatolAhkam-Jalase 02-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیت الاحکام ـ جلسه دوم

آیت الله صدیقی؛ 27 مهر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000720-AyatolAhkam-Jalase 01-Oloume Ghazaei Uni-Thaqalain_IR

آیت الاحکام ـ جلسه اول

آیت الله صدیقی؛ 20 مهر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...