ثقلین
TasvirShakhesomolbanin9

ای ام بنین که فاطمه بودت نام

مدح حضرت ام البنین سلام الله علیه؛ شاعر: جواد هاشمی(تربت)

ای ام بنین که فاطمه بودت ناماز ما به تو و چار شهید تو سلامدیروز کنار چار فرزند علیامروز کنار تربت چار امامشاعر: جواد هاشمی(تربت) ...

TasvirShakhesomolbanin8

مه پیش حریمت به سجود آمده است

مدح حضرت ام البنین سلام الله علیه؛ شاعر: محمود تاری

مه پیش حریمت به سجود آمده استبر خاک تو در حال قعود آمده استآنجا که مزار توست، در گنج بقیعیک قطعه ز آسمان فرود آمده ...

TasvirShakhesomolbanin7

سردار وجود بر تو همسر گوید

مدح حضرت ام البنین سلام الله علیه؛ شاعر: غلامرضا سازگار(میثم)

سردار وجود بر تو همسر گویدداماد تو را شهید پرور گویدای مادر عباس به وصف تو بس استاین نکته که زینب به تو مادر گویدشاعر: ...

TasvirShakhesomolbanin5

در دفتر عشق کز سخن سرشار است

مدح حضرت ام البنین سلام الله علیه؛ شاعر: شفق خراسانی

در دفتر عشق کز سخن سرشار استهر چند قصیده و غزل بسیار استاز ام بنین چهار گل پر پر شداین ناب ترین رباعی ایثار استَشاعر: ...

TasvirShakhesomolbanin2

ای خرمن احساس پر از خوشه ی تو

مدح حضرت ام البنین سلام الله علیه؛ شاعر: شفق خراسانی

ای خرمن احساس پر از خوشه ی توای صبر و وفا ناب ترین توشه ی توگفتی که نخوانید مرا  ام بنینقربان غم چار جگر گوشه ...

TasvirShakhesomolbanin1

تو فاطمه ای، فاطمه واری به خدا

مدح حضرت ام البنین سلام الله علیه؛ شاعر: شفق خراسانی

تو فاطمه ای، فاطمه واری به خداتو عاطفه را آینه داری به خدابا آنکه چهار فصل تو پائیزی استسر سبز تر از روح بهاری به ...