ثقلین
TasvirShakhesEmamHoseyn03

این دو کودک که جدا گشته ز پیکر، سرشان

مدح فرزندان حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار(میثم)

این دو کودک که جدا گشته ز پیکر، سرشان می‌بَرَد دل ز همه، حُسن خدا منظرشان   سرشان  گشته جدا از تن و پیدایت هنوز ...

TasvirShakhesEmamHoseyn04

سلام ما به جوانی که مُسلمش، پدر است!

مدح فرزندان حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا مویّد (مویّد)

سلام ما به جوانی که مُسلمش، پدر است! به جلوه، منزلتِ آن پدر از این پسر است   در آسمان بنی‌هاشم، او ستاره‌ی عشق ز ...

TasvirShakhesEmamHoseyn05

دو گل از بوستان مصطفی خوابیده‌اند، اینجا

مدح فرزندان حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: محمدجواد غفورزاده(شفق)

دو گل از بوستان مصطفی خوابیده‌اند، این جا دو طفل نازنین، خواب پریشان دیده‌اند، این جا   دو گلبرگ تَر، از گل‌های حُسن یوسف زهرا ...