ثقلین
TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva18

شاهی که بُوَد ساقی کوثر، پدر او

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: صغیر اصفهانی

شاهی که بُوَد ساقی کوثر، پدر او دردا! که بریدند لب‌تشنه، سر اوداغ پسر لاله عذارش، علی‌اکبر داغی است که تا حشر بُوَد بر جگر ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva17

رفتی و از دل برون شد، صبر و قرار و توانم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: عباس براتي پور

رفتی و از دل برون شد، صبر و قرار و توانم  ای روشنای دل من! تاریک شد دیدگانمگفتم که در سایه سار، قد رسایش نشینم  ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva16

ای مـرتضی خصایل و احمد شمایلم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

ای مـرتـضـی خـصـایل و احمد شمایـلـم !           وی پیش دیــده چیــده شده! میوه ی دلــم! بگشای دیده و به دلم ، راه غـــم ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva10

می‌زند نیشِ سکوتت به دل من، پسرم!

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار

می‌زند نیشِ سکوتت به دل من، پسرم! لب‌گشا، کشت مرا خنده‌ی دشمن، پسرم!چشم خود وا کن و یک بار دگر حرف بزن از لب تشنه ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva09

غم به من چیره شد و تیره جهان در نظرم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

غم به من چیره شد و تیره جهان در نظرم خیز و کن یاری‌ام، ای چشم و چراغم! پسرم!تا نوای تو شنیدم ز رُخم رنگ ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva08

گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار

گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم نفس شمرده زدم، همرهت پیاده دویدممحاسنم به کف دست بود و اشک به چشمم گهی به ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva07

به هر نحوی که یاد از جدّ خود «خیرالبشر» کردم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: سیدجواد مظلوم‌پور

به هر نحوی که یاد از جدّ خود «خیرالبشر» کردم نظر بر قامت دل‌جوی تو، زیبا پسر کردمتسلّابخش دل بودی و بگْرفتندت از دستم ز ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva06

تا کفن بر قد و بالای رسایت کردم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

تا کفن بر قد و بالای رسایت کردم سوختم وز دل پُردرد، دعایت کردمآخرین توشه‌ام از عمر تو این بود، علی! که غم‌انگیز نگاهی ز ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva05

سلام ما به حسین و به پاره ی جگرش!

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

سلام ما به حسین و به پاره ی جگرش! که پاره شد جگرش، از شهادت پسرش  به ُخلق و خو علی آیینه ی پیمبر بود صدف ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva05

گریه کردم به تو و از تو ، نوایی نرسید

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: سیّد هاشم وفایی

 گریه کردم به تو و از تو ، نوایی نرسیدهر چه گفتم پسرم ! هیچ صدایی نــرسید بوسه دادم به لبت تا که لــبــی بگشایــیاز لبِ ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva04

خورشید بود و جانب مغرب، روانه شد

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: رضا جعفری

خورشید بود و جانب مغرب، روانه شد چون قطره بود و غرق شد و بی‌کرانه شدآیینه بود و خُرد شد و تکّه‌تکّه شد تسبیح بود ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva02

روان به جانب میدان، علی اکبر شد

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: جودی خراسانی

روان به جانب میدان، علی اکبر شد جهان به دیده‌ی لیلا ز شب سیه‌تر شدچون بر شد از افق خیمه هم‌چو بدر منیر جهان ز ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva01

دل ناتوان لیلا، ز غم تو می‌گدازد

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: محمدحسین غروی اصفهانی

دل ناتوان لیلا، ز غم تو می‌گدازد چه کند اگر نسوزد؟ چه کند اگر نسازد؟تو سوار روی نی، مادر دل کبابت از پی نه عجب ...

TasvirShakhesEmamHoseyn01

در رزمگاه عشق نه فرق پسر شکست

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

در رزمگاه عشق، نه فرق پسر شکستگویی درست، شیشه عمر پدر شکست پشتی که جز مقابل یکتا دو تا نشدپشت حسین بود و ز داغ پسر ...