ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

ای اهل مدینه فتنه بنیان مکنید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

ای اهل مدینه فتنه بنیان مکنیدبر آل علی این همه عصیان مکنیدگر لاله نریزید به تابوت حسن شرمی ز رسول، تیر باران مکنید شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

تا این دل پاره پاره در بر دیدم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

تا این دل پاره پاره در بر دیدمهر روز شهادت مکرر دیدمسوز جگرم ز پشت درشد آغازروزی که کتک خوردن مادر دیدم شاعر:  سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

نور خدا که ضربه ز طاغوت خورده است

امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

نور خدا که ضربه ز طاغوت خورده استبس سالها ز خون جگر قوت خورده استبا مردم مدینه وداعی است جانگدازاو را که چند تیر به ...

TasvirShakhesEmamHasan

بشکستی و از غمت شکستم حَسَنم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

بشکستی و از غمت شکستم حَسَنمای وای که می‌روی ز دستم حَسَنمغارت‌زده‌تر ز من کسی نیست که منمحزون ز غم داغ تو هستم حَسَنم شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

حسن حَسَن از خیمه ی مهتاب گذشت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

حسن حَسَن از خیمه‌ی مهتاب گذشتآقائیش از دامن محراب گذشتنوشید چو آب آتشین در افطارآنسان جگرش سوخت که از آب گذشت شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

داغ دو برادر جگرم کرده کباب

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

داغ دو برادر جگرم کرده کبابیک از تن صد چاک و یک از قبر خرابپیوسته سلام بر حسن باد و حسینآن کشته‌ی آب بود و ...

TasvirShakhesEmamHasan

یا فاطمه بر سوختنت میگریم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

یا فاطمه بر سوختنت می‌گریمبر غربت پاره‌ی تنت می‌گریمگفتی که برای حسنت گریه کنیمامروز ز داغ حسنت می‌گریم شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

بودند دو تن به جان و دل دشمن تو

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

بودند دو تن به جان و دل دشمن تودادند به هم دست، پی کشتن تواین یک پیِ آتش زدن جان برخاستوآن یک، بنشاند تیرها بر ...

TasvirShakhesEmamHasan

عمری ست که سوزند ز غم متصلم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

عمری ست که سوزند ز غم متصلموز خون جگر شده ست لبریز، دلمهم دشمن و هم دوست تُرا آزردنداز اینهمه صبر، از تو ای دل ...

TasvirShakhesEmamHasan

تو مایه ی داغ لاله ی صحرایی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

تو مایه‌ی داغ لاله‌ی صحراییتو شاهد خصم و کوچه و زهراییخون جگرت به صفحه‌ی طشت نوشتآتش زده آب کوزه بر دریایی شاعر: علی انسانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

آن روز ز درد و غم لبالب بودم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

آن روز ز درد و غم لبالب بودمهمچون دَرِ خانه غرق در تب بودمیک سوی حسین را تسلی دادماز سوی دگر پناه زینب بودم شاعر: علی انسانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

در داغ نشسته لاله بودم آن روز

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

در داغ نشسته لاله بودم آن روزآلاله‌ی پُر ز ژاله بودم آن روزخود پرده ز راز کوچه برخواهم داشتمن شاهد هشت ساله بودم آن روز شاعر: علی ...

TasvirShakhesEmamHasan

در خانه شدی کینه‌ی همسر دیدی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

در خانه شدی کینه‌ی همسر دیدیمسجد رفتی غربت حیدر دیدیاز مسجد و خانه که رها می گشتیدر کوچه شدی قاتل مادر دیدی شاعر: علی انسانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

صبر از غمت از ابر، فزون می گرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

صبر از غمت از ابر، فزون می گریددر سوگ بنفشه، لاله گون می گریدآن روز که بُردند تنت در تشییعدیدند که تابوتِ تو خون می‌گرید شاعر: علی ...

صفحه 2 از 2112345...1020...قبلی »