ثقلین
TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-33-ThaqalainSite

راضی به رضای خدا!

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

همیشه گفته می شود، باید راضی به رضای خدا بود؛ چه طور کسی که در زندگی مشکلات دارد و سرنوشت خوبی ندارد، راضی به رضای ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-32-ThaqalainSite

تقدیر قاتل و مقتول

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

با توجه به آیات قرآن اگر ساعت و لحظه مرگ شخصی فرا رسد هیچ کس قادر نیست که آن را لحظه ای جلو یا به ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-31-ThaqalainSite

تقدیر و اجل

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

آیا مرگ طبق اجل و تقدیر حتمی صورت می گیرد یا عوامل دیگری هم در آن نقش دارند؟ ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-30-ThaqalainSite

تقدیر و صله رحم

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

آیا صله رحم که عمر را طولانی می کند، تغییری در تقدیر محسوب می گردد یا خیر؟ ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-29-ThaqalainSite

تقدیر و صدقه

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

صدقه چگونه عامل دفع بلا و تغییر سرنوشت و تقدیر انسان در امور دنیایی می شود؟ ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-28-ThaqalainSite

دعا و رفع مشکلات

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

آیا دعا و نماز فقط به جهت تقویت معنویت و آرامش روانی به کار می روند یا این که در رفع مشکلات و سرنوشت دنیایی ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-27-ThaqalainSite

تقدیر و دعا

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

وقتی دعا می کنیم که خدایا همه مریضی ها را شفا بده و یا گرفتاری های ما را برطرف نما آیا به نوعی به سنت ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-26-ThaqalainSite

تقدیر و گناه

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

آیا انجام گناه باعث تغییر تقدیر الهی می شود؟ ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-25-ThaqalainSite

شانس و قضا و قدر

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

آیا شانس ارتباطی با قضا و قدر دارد؟ گاهی اتفاق هایی برای انسان می افتد که از اختیار خارج است به این امور چه می ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-24-ThaqalainSite

مجازات یا تقدیر؟!

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

آیا در این دنیا حوادث و بیماری ها از طرف خداوند مقدر برای انسان ها می گردد و می خواهد انسان را با آنها امتحان ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-23-ThaqalainSite

حادثه و تقدیر

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

حادثه و بیماری و یا نقص عضوی که برای انسان پیش می آید تقدیر انسان است یا بی احتیاطی فردی، مثلاً تصادف کردن کسی ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-22-ThaqalainSite

رزق الهی و تلاش انسان

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

این که خداوند روزی را تکفل کرده شرح دهید. و نقش کار و تلاش انسان و یا دعا و توکل به چه مقدار است؟ ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-21-ThaqalainSite

روزی یکسان

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

اما چرا روزی مردم یکسان نیست؟ ...

TasvirShakhes-GhesmatVaGhazaVaGhadar-20-ThaqalainSite

روزی هر کس از آغاز تا پایان عمر

پرسش و پاسخ پیرامون قسمت و قضا و قدر

اما این که آیا روزی هر کس از آغاز تا پایان عمر تعیین شده، و خواه ناخواه به او می  رسد؟ یا این که باید ...

صفحه 1 از 3123