ثقلین
TasvirShakhes-HokomateDini-41-ThaqalainSite

جایگاه امر به معروف

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

امر به معروف و نهى از منكر در حكومت دينى و از جانب حاكمان در امر حكومت تا چه اندازه قابل پذيرش است؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-40-ThaqalainSite

راه هاى نظارت و کنترل مردم بر قدرت و حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

راه هاى نظارت و كنترل مردم بر قدرت و حكومت دينى كدام است؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-39-ThaqalainSite

استبداد و حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

آيا حكومت دينى، نوعى استبداد دينى و ديكتاتورى نيست؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-38-ThaqalainSite

آسیب شناسى و کنترل قدرت در حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

خطاها و لغزش هاى حاكم اسلامى چه اندازه اثر منفى بر حكومت دينى و دين دارد و راه كارهاى مقابله با آن و راه هاى كنترل و نظارت ...

TasvirShakhes-HokomateDini-37-ThaqalainSite

حاکمیت و اختیارات دولت معارض با آزادى هاى فردى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

آيا حاكميت و اختيارات دولت معارض با آزادى هاى فردى نيست؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-36-ThaqalainSite

تضمین آزادى ها

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

آزادى هاى فردى و اساسى در حكومت دينى تا چه اندازه اى تضمين شده است و حاكمان و حكومت دينى تا چه اندازه اى به اين آزادى ها احترام ...

TasvirShakhes-HokomateDini-35-ThaqalainSite

حقوق اساسى و آزادى هاى فردى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

حقوق عمومى و حقوق اساسى مردم، تا چه اندازه در حكومت دينى تضمين شده است؟ آيا قوانين اساسى و عمومى متعلّق به مردم، در حكومت ...

TasvirShakhes-HokomateDini-34-ThaqalainSite

حکومت دینى و نهادهاى مدنى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

مهم ترين مسائلى كه در رابطه يك حكومت با جامعه و نهادهاى مدنى مطرح است، كدام است؟ ديدگاه اسلام و قانون اساسى در اين باره چيست؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-33-ThaqalainSite

وظایف مردم و دولتمردان

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

وظايف مردم در برابر حكومت دينى و وظايف متقابل حكومت دينى در برابر مردم كدام است؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-32-ThaqalainSite

جمهوریت و حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

رابطه بين حكومت دينى با جمهوريت و دموكراسى بر چه اساسى است؟ آيا حكومت دينى با جمهوريت و دموكراسى تعارض دارد؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-31-ThaqalainSite

نقش بیعت

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

بر فرض شكل مطلوب حكومت دينى از طريق امامت و يا خلافت، بيعت چه نقشى در حكومت دينى به عهده دارد؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-30-ThaqalainSite

جایگاه مردم

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

نقش مردم در سياست گذارى ها و اجراى قوانين، در حكومت دينى تا چه اندازه است و در مقام تعارض آرا و انديشه مردم با حاكمان، وظيفه ...

TasvirShakhes-HokomateDini-29-ThaqalainSite

جایگاه خدا و مردم در حکومت دینى

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

نقش رضايت خداوند و رضايت دينداران در حكومت دينى، چيست و رضايت كدام يك مقدّم است؟ ...

TasvirShakhes-HokomateDini-28-ThaqalainSite

مخالفت دینداران

پرسش و پاسخ پیرامون حکومت دینی

اگر حكومت دينى مورد قبول دينداران قرار نگرفت، تكليف چيست؟ ...

صفحه 1 از 41234