ثقلین
TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-25-ThaqalainSite

عادت به نماز

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

آيا كسى كه به نماز خواندن عادت كرده مى توانيم بگوييم حضور قلب دارد؟! ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-24-ThaqalainSite

معانى نماز

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

بعضى ها توصيه مى كنند براى حضور قلب در نماز به معانى آن توجه كنيم. چگونه مى توانم اين كار را انجام دهم و به حضور قلب برسم؟ ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-23-ThaqalainSite

ترس در نماز

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

چرا بعضى ها كه در نماز حضور قلب دارند، حالت ترس از خدا دارند؟ مگر بايد از خدا بترسيم؟ ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-22-ThaqalainSite

تکرار نماز

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

اگر نماز را بدون حضور قلب خوانديم، آيا اعاده آن لازم است؟ ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-21-ThaqalainSite

نماز اول وقت

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

اگر كسى در اول وقت به علت خستگى يا بى حالى نماز را نخواند بهتر است يا با همان حال در اول وقت بخواند؟ ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-20-ThaqalainSite

بى حالى نماز

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

آيا انسان مى تواند تنها در حال نشاط و آمادگى براى حضور در نماز، نماز بخواند و هنگام بى حالى و پراكندگى حواس، نماز را ترك ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-19-ThaqalainSite

وسوسه شیطان

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

هنگام شروع نماز يا قرائت قران، افكار و وسوسه هاى شيطانى به سراغم مى آيد و مانع حضور قلب مى شود؛ براى رهايى از وسوسه هاى شيطان چه كنم؟ ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-18-ThaqalainSite

نماز وداع

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

درباره اين سفارش كه نماز را چون افرادى بخوانيد كه گويا روز آخر آنها در دنياست و دارند نماز وداع مى خوانند. توضيح دهيد؟ ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-17-ThaqalainSite

حضور قلب در اذان

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

گفتن تكبير و اذان نماز چه تأثيرى در حضور قلب دارد؟ ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-16-ThaqalainSite

وضوى با حضور قلب

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

دقت در وضو و رعايت آداب و شرايط آن چگونه در ايجاد حضور قلب تأثير دارد؟ ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-15-ThaqalainSite

تمرکز در نماز

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

چگونه مى توانم آرامش و تمركز ذهنى داشته باشم. من ذهن درگيرى دارم به طورى كه براى خوردن يك ليوان آب هم هيچ تمركزى ندارم يا ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-14-ThaqalainSite

آمادگى براى نماز

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

آمادگى براى اقامه نماز به چه معناست؟ و چگونه بايد خود را آماده كنم تا نمازى با حضور قلب بخوانيم؟ ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-13-ThaqalainSite

مراتب حضور قلب

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

حضور قلب داراى چه مراتبى است؟ آيا براى داشتن حضور قلب، بايد همه مراتب آن را حفظ كرد؟! ...

TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-12-ThaqalainSite

اهمیت حضور قلب

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

با توجّه به اهميت و اثر حضور قلب در نماز چرا «حضور قلب» را يكى از شرايط واجب در نماز قرار نداده اند؟ ...

صفحه 1 از 3123