ثقلین
TasvirShakhes-Emam-Hadi-025-ThaqalainSite

سفارش به خواندن زیارت نامه امامان

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

چرا ما را به خواندن زیارت نامه امامان(علیهم السلام) و رفتن به زیارت مزار آنان سفارش بلکه تشویق و ترغیب می‏ کنند؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-024-ThaqalainSite

قدرت و ولایت امامان در زیارت جامعه کبیره

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره از قدرت و ولایت امامان(علیهم السلام) به صورت گسترده یاد شده است، آیا این گونه تعبیرات واقعیت دارد و با آیات ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-023-ThaqalainSite

عبارت «بکم فتح اللّه و بکم یختم و بکم ینزّل الغیث…» و حاکمیت اراده خداوند

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره آمده است: «بکم فتح اللّه و بکم یختم و بکم ینزّل الغیث...» چگونه این فراز با حاکمیت اراده خداوند سازگار ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-022-ThaqalainSite

عبارت «و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم» در زیارت جامعه کبیره

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره آمده است: «و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم» چگونه این فراز با آیات قرآن سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-021-ThaqalainSite

ادبیات زیارت جامعه کبیره و سازگاری آن با قرآن کریم

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

آیا این زیارت حاوی مطالبی غلوآمیز نسبت به امامان معصوم(علیهم السلام) است و آیا ادبیات آن با ادبیات قرآن سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-020-ThaqalainSite

تحلیلی بر سند زیارت جامعه کبیره

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

آیا زیارت جامعه کبیره مستند است؟ چه دلیلی در صحت صدور این زیارت از امام هادی(علیه السلام) وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-019-ThaqalainSite

شهادت امام هادی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

به چه دلیل امام هادی(علیه السلام) ‌از مدینه به سامرا فرا خوانده شد و در آنجا به شهادت رسید؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-018-ThaqalainSite

ارتباط امام هادی علیه السلام با مردم و شیعیان در عصر حکومت عباسی

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

با توجـه بـه سخت گیری های حکومت عباسـی، ارتبـاط امام هادی(علیه السلام) با مردم و شیعیان چگونه بود؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-017-ThaqalainSite

سازمان وکالت و اداره ی آن در عصر امام هادی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

سازمان وکالت چیسـت و در عصر امام هـادی (علیه السلام) چگونه اداره می‏ شده است؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-016-ThaqalainSite

یاران امام هادی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

راویان و برجسته ترین شاگردان امام هادی(علیه السلام) را معرفی نمایید؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-015-ThaqalainSite

مبارزه امام هادی علیه السلام برای خرافه زدایی

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

خرافات چیست و امام هادی(علیه السلام) برای خرافه زدایی چگونه مبارزه نموده اند؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-014-ThaqalainSite

مبارزه امام هادی علیه السلام با اعتقاد مجسّمیه

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

امام هادی(علیه السلام) با اعتقاد مجسّمیه چگونه مبارزه داشته اند؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-013-ThaqalainSite

مواجهه امام هادی علیه السلام با باورهای صوفیانه

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

مواجهـه امام هـادی(علیه السلام) با باورهای صوفیانه چگونه بوده است؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-012-ThaqalainSite

موضع امام هادی علیه السلام در مواجهه بـا غلات

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

موضع امام هـادی(علیه السلام) در مواجهـه بـا غلات چگونـه بوده است؟ ...

صفحه 1 از 212