ثقلین
TasvirShakhes-Etekaf-084-ThaqalainSite

خارج شدن از اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى به جهت ندانستن مسئله از اعتكاف خارج شود، آيا اعتكافش باطل مى‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-083-ThaqalainSite

جهل به احکام اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى از روى فراموشى از اعتكاف خارج شود، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-082-ThaqalainSite

قضاى نذر اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كسى كه نذر كرده اعتكاف به جا آورد، آن گاه با گذشت يك روز از اعتكافش آن را به جهتى باطل كند، آيا قضاى آن ...

TasvirShakhes-Etekaf-081-ThaqalainSite

قضاى اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

چنانچه اعتكاف مستحبى را به جهتى به هم بزند، آيا قضاى آن واجب مى‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-080-ThaqalainSite

اعتکاف مستحبی و کفاره ی آن

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در صورتى كه شخص در روز سوم اعتكاف مستحبى، مريض شود و يا اضطرارى پيش آيد، مى ‏تواند اعتكاف را به هم زند؟ آيا در ...

TasvirShakhes-Etekaf-079-ThaqalainSite

مبطلات پنج گانه اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر هر يك از مبطلات پنج‏ گانه اعتكاف در روز سوم انجام شود، كفاره دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-078-ThaqalainSite

مقدار کفاره اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كفاره اعتكاف چه‏ قدر است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-077-ThaqalainSite

کفاره اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در چه مواردى بطلان اعتكاف موجب كفاره هم مى ‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-076-ThaqalainSite

قى در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر معتكف در روز به جهت حالت تهوع، قى كند، حكم اعتكافش چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-075-ThaqalainSite

افطارى معتکف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

استفاده از افطارى و سحرى معتكفان، براى ديگران چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-074-ThaqalainSite

کارت دیگران

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى دانشجوى دانشگاه نباشد و با رضايت دوستش به جاى دوستش با كارت دانشگاه به اعتكاف برود اشكالى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-073-ThaqalainSite

اعتکاف و نماز جمعه

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

براى رفتن به نماز جمعه، مى‏توان از محل اعتكاف خارج شد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-072-ThaqalainSite

شرکت در راهپیمایى

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا مى ‏توان براى شركت در راهپيمايى و انتخابات محل اعتكاف را ترك نمايد سپس براى ادامه به محل اعتكاف برگردد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-071-ThaqalainSite

شرکت در امتحان

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در ايام اعتكاف، براى شركت در آزمون و امتحان مى‏ توان از مسجد خارج شد؟ ...

صفحه 1 از 612345...قبلی »