ثقلین
TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-010-ThaqalainSite

توجه به استادی که تحصیلات خارج از کشور دارد

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

برخی دانشجویان برای انتخاب استاد، تنها به توانمندی علمی و سابقه تحصیلات استاد در خارج از کشور توجه می کنند، آیا این روش درست است؟! ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-009-ThaqalainSite

بهترین شیوه برای انتقاد از روش تدریس استاد

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

بهترین شیوه برای انتقاد از روش تدریس استاد چگونه است؟ همچنین در مقابل استادی که دانشجویش را تحقیر می کند باید چه کرد؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-008-ThaqalainSite

اخلاق دانشجو در فضای خوابگاه

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

یک دانشجو در فضای خوابگاه و دانشگاه باید چگونه اخلاقی داشته باشد؟ چه آسیب هایی داریم و راهکار اصلاح آن چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-007-ThaqalainSite

وظایف اخلاقی استاد نسبت به دانشجو در گفتمان دینی

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

در گفتمان دینی مجموعه وظایف اخلاقی استاد نسبت به دانشجو چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-006-ThaqalainSite

اخلاق دانشجویی

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

وظایف اخلاقی دانشجو نسبت به استاد چیست؟ آیا احترام به اساتیدی که ظاهر اسلامی ندارند و یا حتی از نظر علمی برای دانشجویان وقت نمی ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-005-ThaqalainSite

اخلاق علم آموزی با توجه به رویکرد های اومانیسمی غربی

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

نگاه به اخلاق علم آموزی با توجه به تأثیرپذیری فضای علمی کشور از رویکرد های اومانیسمی غربی چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-004-ThaqalainSite

پیوند علم و صنعت

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

امروزه از پیوند علم و صنعت سخن گفته می شود و برخی از استادان و دانشجویان به دنبال پروژه های کارخانه ها و کسب درآمد ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-003-ThaqalainSite

اهمیت به علم در گفتار و رفتار پیامبر(ص)

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

در گفتار و رفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) اهمیت به علم چگونه بوده است؟ آیا تنها به علوم دینی تأکید شده یا ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-002-ThaqalainSite

اخلاق دینی

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

با توجه به جهانی و فرادینی بودن اخلاق، اخلاق دینی به چه معناست؟ به بیان دیگر با توجه به این که منشأ اخلاق وجدان انسان ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-001-ThaqalainSite

اخـلاق و عـلـم

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

جایگاه اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی چیست؟ ...

صفحه 2 از 212