ثقلین
TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-181-ThaqalainSite

سن تمییز

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

سن تمییز در پسر و دختر بچه در احكام نگاه و پوشش، چه سنى است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-180-ThaqalainSite

مفهوم ضرورت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

كلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن و یا نگاه به او در كلمات فقیهان، به چه معنا است و حدود آن كدام است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-179-ThaqalainSite

ریبه و تلذذ

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

مقصود از «ریبه» و «تلذذ» در رساله‌هاى مراجع چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-178-ThaqalainSite

زینت زن

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

مفهوم زینت در زنان چیست و چه چیزهایى را شامل مى‌شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-177-ThaqalainSite

تعریف لباس شهرت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

منظور از لباس شهرت چه نوع لباسى است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-176-ThaqalainSite

فروش طلاى مردانه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

ساخت و خرید و فروش جواهرات طلا که مخصوص مردان است (مانند انگشتر طلا)، چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-175-ThaqalainSite

مدال طلا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

مدال‌هاى طــلا کـه ورزشکــاران دریافت مى‌کننــد و به گردن‌شان، مى‌آویزند چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-174-ThaqalainSite

حلقه طلا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

استفاده از طلا براى مردان به مدت کوتاه - مانند لحظه عقد - چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-173-ThaqalainSite

دندان طلا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا گرفتن روکش طلا براى دندان بر مرد جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-172-ThaqalainSite

پلاتین

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا به دست کردن و استفاده از پلاتین براى مرد اشکال دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-171-ThaqalainSite

طلاى مخلوط

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

اگـر از طــلا و فـلــز دیگـرى آلیـاژى درسـت کنیم که نسبت طلا به آن فلز کم باشد، آیا استعمال چنین آلیاژى به صورت انگشتر و ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-153-ThaqalainSite

لنز آرایشى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

گذاشتن لنز آرایشى براى بانوان چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-170-ThaqalainSite

طلای مشکوک

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

اگر شک داشته باشیم طلاى سفیدى که در بازار فروخته مى‌شود، از جنس طلاى متعارف (حرام) است یا خیر، تکلیف چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-169-ThaqalainSite

طلاى سفید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

طلاى سفید براى مردان چه حکمى دارد؟ ...

صفحه 1 از 1412345...10...قبلی »